Příručka pacienta 28 – Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mezi praktickými lékaři bývají velké rozdíly – v jejich schopnostech, filozofii, i jak vedou záznamy – takže přijímat prostě jejich doporučení s důvěrou je někdy i riskantní záležitost. Konec konců jde o vaše tělo a vy jste ten, kdo pak bude muset žít s důsledky léčby.

Základní koncepcí pro vaši léčebnou péči je aktivní účast. V historii tomu bývalo tak, že pacienti vždy byli pasivními příjemci lékařské péče, pokládali jen málo otázek a jen málo se pokoušeli mít vliv na jednání svého lékaře. A naopak lékaři vystupovali jako shovívaví (někdy ani ne moc) diktátoři. Až do této doby „pacientova aktivní účast“ obvykle znamenala, že budete důvěřovat pokynům lékaře s ohledem na své zdravotní problémy, jakmile se ocitnete doma.

Dny pasivních prohlášení „to vy jste lékař…“ jsou u konce nebo by alespoň měly být. Počátkem 20.stol., kdy lékaři měli pacientům málo k nabídnutí, možná nebylo ani tolik riskantní slepě poslouchat diktátu lékařů. S tím, jak roste naše informovanost a chápání většiny nemocí a nárůstem účinnosti – a rovněž i nebezpečnosti – lékařských zákroků ke stanovení diagnózy i k léčbě chorob je potřeba, abyste byli skutečně aktivně zapojováni.

Vezměte proto do úvahy tuto studii provedenou výzkumníky z the New England Medical Center v Bostonu. Zajistili pro skupinu pacientů osvětový kurs, aby je naučili pokládat otázky, vyjadřovat své pocity a uplatňovat vůdčí roli ve vztahu lékař-pacient. Výzkumníci došli k závěru, že takovíto vytrénovaní asertivní pacienti se těšili lepšímu zdraví, než obdobní pacienti, kteří neprošli žádným výcvikem. Asertivní pacienti s vysokým tlakem měli záznamy z měření s nižšími hodnotami, diabetici měli nižší naměřený cukr v krvi. Pacienti po výcviku udávali, že se jim dařilo lépe, měli méně zdravotních problémů a zameškávali méně dnů v zaměstnání.

Vaše práva pacienta

Máte právo očekávat, že váš lékař vám vysvětlí vše, co se s vámi děje. Pokud má v plánu provést vyšetření nebo zahájit léčbu, měl by vám sdělit, jaká jsou možná rizika, a jaké lze očekávat přínosy. Pokud vám bude podáván lék, mělo by vám být sděleno, jaký je to lék, proč je potřeba, jak dlouho jej bude třeba užívat a jaké bývají jeho vedlejší účinky.

U každé stanovené diagnózy by měl lékař vysvětlit, o co jde, jak to vzniklo a co je potřeba s tím dělat. Jestliže bylo provedeno vyšetření nebo nějaká procedura, měli byste být seznámeni s výsledkem. Nepředpokládejte, že je všechno v pořádku jen proto, že vám lékař nic neřekl. Stalo se už mnoho tragických případů, kdy se nikdo nestaral o to, aby informoval pacientku, že její zakrvácení na bradavce bylo chorobné nebo že biopsie ukázala na zhoubný nádor. Pokud vám lékař sám nesděluje informace, požadujte je. Když se přesto nic nedozvíte, obracejte se na vyšší místa.

Americká asociace nemocnic (The American Hospital Association) vydává tzv. „výčet práv pacienta“, jehož výtisk by měl být předáván všem pacientům v rámci přijímání do nemocnic a který by měly nemocnice rozesílat v závažných případech. Podle této asociace máte tato práva:

 • obdržet úplnou informaci o své diagnóze, léčbě a prognóze – a to způsobem, kterému budete rozumět
 • být informován o povaze, rizikách a přínosech každého navrhovaného vyšetření nebo léčby a být žádán o souhlas s provedením
 • odmítnout jakékoliv vyšetření nebo léčbu
 • odmítnout účast v lékařském výzkumu
 • během léčby mít zajištěnu ochranu svého soukromí v co největší možné míře
 • mít své zdravotní záznamy veřejně nepřístupné a utajené
 • neomezovaný přístup k první pomoci
 • znát jméno lékaře, který se účastnil na vaší léčbě
 • dozvědět se jméno a funkci jakékoliv osoby, která poskytuje léčbu
 • obdržet vysvětlení ke svým účtovaným léčebným zákrokům
 • vyjádřit námitky ke způsobu své léčby a mít nárok na jejich přezkoumání

Tím, že budete znát svá práva pacienta, učiníte první krok k tomu, abyste se ujistili, že jsou respektována.

(články tohoto seriálu popisují situaci ve zdravotnictví USA, ale většina názorů a postřehů autora odpovídá i situaci v ČR)