Glukany – cukry, které posilují imunitu

beta glukan

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V řadě přírodních přípravků se můžeme setkat často s glukany, někdy označovanými jako beta-glukany. Pro rozlišení je třeba upřesnit, že pojem “glukany” vlastně znamená celkový název pro velkou skupinu přírodních látek.

Glukany

Glukany jsou oligosacharidy nebo polysacharidy, složené z opakujících se molekul glukózy. Z hlediska složení mohou být nevětvené (lineární) i různě rozvětvené. Liší od sebe navzájem podle stupně větvení, molekulové hmotností, rozpustnosti a svými fyzikálně-chemických vlastnostmi. To je důležité z hlediska jejich působení, protože stupeň a struktura větvení určuje míru biologické aktivity jednotlivých druhů glukanů.

Jak je to tedy se strukturou glukanů?

Začneme trochu odborněji, ale je to nutné pro objasnění účinku glukanů. Glukany jsou polymery glukosy, kde je glukosa vázaná vazbami označovanými jako 1,3 nebo 1,6. Obsahuje další menší řetězce připojené vazbami 1,3; 1,4 i 1,6.  Toto je velmi důležité, protože lineární nebo větvené 1,4 glukany mají obvykle velmi nízkou biologickou aktivitu, zatímco 1,3 glukany dalším větvením v pozici 1,6 mají nejvyšší aktivitu. A tím se dostaneme ke konci, právě proto se v doplňcích stravy můžeme nejčastěji setkat s  beta-1,3 glukany nebo beta-1,3/1,6 glukany. Tím se také dostáváme k již přesnějším názvům pro tyto přírodní látky.

Jak působí beta glukany?

Nejvýraznější je právě posílení činnosti imunitního systému tím, že zesilují fagocytózu a aktivity fagocytujících buněk – granulocytů, monocytů, makrofágů a dendritických buněk. Zjednodušeně řečeno, je to tak, že makrofágy mají na svém povrchu receptory., kde se mohou “připojit” jiné buňky, právě například glukany. Makrofág se aktivuje po navázání glukanu na receptor, označovaný odborníky jako lektinové místo CR3. Samotná aktivace makrofágů působením glukanů je série několika navzájem několika propojených procesů. Tímto způsobem aktivované (“probuzené”) makrofágy likvidují cizorodé buňky a částice, které se dostanou do jejich blízkosti. Samotný glukan, který, dá se říci “zapne” makrofág, je ale sám pozřen makrofágem při jeho aktivitě. Glukan, který je pohlcený makrofágem, se postupně rozpadá na malé rozpustné části, které jsou roznášené do celého organismu.

Glukany mohou také zvyšovat počet buněk imunitního systému (imunocytů). Všechny buňky imunitního systému vznikají z kostní dřeně z hematopoetické kmenové buňky. Glukany zde právě pomáhají tím, že stimulují vytváření prekurzových buněk, z kterých pak vznikají imunocyty, nové buňky imunitního systémům Čím jich je více, tím lépe se může organismus bránit infekci (“může si lépe organizovat práci”). To je důležité například při stresu, kdy počet imunocytů v organismu klesá a organismus je tím pádem více oslaben proti infekci z vnějšího prostředí.

Glukany tak podněcují náš imunitní systém v případně infekcí, jejichž nositelem mohou být viry, bakterie, plísně, kvasinky nebo parazité. Velmi důležité je i to i mohou zvýšit účinek antimikrobiální léčby (antibiotika, antivirotika, antimykotika). Důležité je to zejména u antibiotik, u kterých bohužel stále častěji dochází ke vzniku rezistence proti jejich účinku. Rovněž glukany mohou umožnit snížit dávky podávaných léčiv.

Na závěr je možné uvést, že, což je málo známé, glukany mohou pomoci i snížit negativní působení cholesterolu. Již v minulém století bylo popsáno příznivé působení vlákniny na zvýšenou hladinu cholesterolu v lidském organismu. Později vědci dokázali, že to je způsobeno právě glukany, ať už v ovsu nebo ječmenu.