Jsou vakcíny proti „rakovině děložního čípku“ účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách

cm maminka dite

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Problematikou nedostatečné účinnosti HPV vakcín, které proklamují záruku ochrany před rakovinou děložního čípku, se zabývám v Době jedové, v Době jedové 2 i ve Varovných signálech očkování. To proto, že považuji za mimořádně důležité upozornit matky dospívajících dívek a mladé ženy na možné nežádoucí účinky (NÚ) jak vakcíny Silgard, tak vakcíny Cervarix. Tam čtenáři najdou i bližší vysvětlení zkratek a některých pojmů z tohoto článku.

Neustále opakuji (a již mi dávají za pravdu i někteří významní vakcinologové), že účinnost tohoto očkování proti uvedené nemoci dosud nikdo na světě neprokázal. V mých dvou posledních knížkách také vysvětluji a dokládám na číslech získaných ve velkých mezinárodních studiích, jak diskutabilní a klamné je prohlašování 80–100 % účinnosti očkování proti předrakovinovým lézím. K těmto závěrům se došlo hodnocením velmi malých souborů a kromě toho se hodnotil výskyt histologických změn tzv. CIN2, se kterými se naprostá většina žen dokáže v průběhu dvou let vypořádat i bez očkování.

Moje argumenty podepřené čísly, odkazy na publikace v odborném tisku a čísla z amerického elektronického systému hlášení NÚ vakcín VAERS označují někteří zastánci a propagátoři HPV vakcín v ČR za „smyšlené“ nebo „konspirační teorie“. Existují však publikace předlicenčních i postlicenčních studií a především svědectví rodičů a postižených dívek. Kromě toho se objevují publikace s názory odborníků, kteří provedli velmi kvalifikované analýzy, jaké jsem já v našich populárně-vědeckých knížkách pouze naznačila.

ZMĚNY V AMERICKÉM OČKOVACÍM KALENDÁŘI

V současné době se v USA rozšířily indikace pro podávání quadrivalentní HPV vakcíny (Gardasil, v EU Silgard) a to pro muže ve věku 9–26 let k prevenci genitálních bradavic, pro obě pohlaví ve věku 9–26 let pak k zajištění prevence rakoviny konečníku. Doporučení FDA, CDC a dalších zdravotnických institucí je provázeno prohlášením, že tato vakcína je bezpečná, dobře snášená a vysoce imunogenní.

NOVÉ POZNATKY VÝROBCŮ A FDA

FDA se v tomto prohlášení odvolává na publikaci z 1. října 2012 v časopise Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. Nicola Klein (Klein et al. 2012) se svými 13 spoluautory provedla retrospektivní (zpětnou) studii, ve které společně zhodnotili lékařské záznamy souboru 189 629 pacientek z Kalifornie, které dostaly alespoň jednu dávku HPV vakcíny v období od dubna 2006 do května 2008. V tomto souboru bylo pouze 44 001 pacientek, které dostaly všechny tři dávky. I toto číslo je vypovídající. Proč asi svolilo k opakování dalších dávek pouze 23 % očkovaných první dávkou?

Uvedenou studii sponzoroval výrobce HPV vakcíny Merck & Co Inc. Dva autoři byli přímo jeho zaměstnanci, jiní obdrželi granty, a nebo pracovali jako konzultanti této firmy. Musíme si však uvědomit, že podobné studie jsou velmi drahé a že výrobce má i povinnost svoje vakcíny sledovat v postlicenčním období.

V souladu s dřívějšími proklamacemi výrobce však uvádějí autoři i v této studii, že pokud se vyskytly nějaké nežádoucí účinky, neměly žádný vztah k vakcíně a došlo pouze k tomu, že se u očkovaných dívek projevily zdravotní problémy, do té doby skryté. Tímto způsobem hodnotí i 14 úmrtí v souboru sledovaných dívek a jakoukoliv souvislost s vakcínou popírají.

Alespoň něco však tato studie přiznala. Uvedla, že po očkování HPV vakcínou se vyskytuje vyšší počet synkop – mdlob, které však autoři této studie mohli brát v úvahu pouze tehdy, pokud musely dívky v důsledku mdloby navštívit pohotovost a jejich ošetření bylo v záznamech těchto ambulancí. Přesto jich bylo tolik, že musí být veřejně deklarovány. Další NÚ, který tato studie přiznává, je infekce kůže přetrvávající až 14 dnů po očkování.

Nežádoucí účinky HPV vakcíny jsou tedy podle výrobce pouze mdloby v den očkování a infekce kůže prvních 14 dnů po očkování. I to je však víc, než přiznával výrobce a FDA doposud. Minimálně o těchto nežádoucích účincích má tedy lékař povinnost informovat před očkováním. Naproti tomu se objevily publikace, které podporují potřebu důkladného přehodnocení vážných zdravotních rizik, která jsou spojená s HPV vakcínami a přehodnocení jejich účinnosti.

ZMĚNY V MOZCÍCH DÍVEK, KTERÉ ZEMŘELY PO OČKOVÁNÍ HPV VAKCÍNOU

Lucija Tomljenovicová a profesor Chris Shaw v Kanadě prováděli histologický rozbor vzorků z mozků dívek, které zemřely po očkování HPV vakcínou (Tomljenovic and Shaw 2012). Jejich detailní a vysoce kvalifikovaný rozbor ukazuje, že v mozcích dívek došlo k autoimunitním poruchám cév. Pokud nejsou tyto změny včas diagnostikovány, nastává smrt. Na probíhající autoimunitní cerebrální vaskulitidu mohou ukazovat některé symptomy, které dívky po očkování hlásí, avšak nevěnuje se jim pozornost ve spojení s touto poruchou. Jsou to zejména intenzivní a přetrvávající migrény, záchvaty, mdloby, třes, abnormality v pohyblivosti, psychotické symptomy a výpadky paměti.

Lékaři by si měli být tudíž vědomi, že v některých případech může očkování HPV vakcínou spustit fatální autoimunitní onemocnění.

Tabulka z práce Tomljenovic a Shaw, 2012. Počet symptomů se vztahem k cerebrální vaskulitidě hlášených v systému VAERS po očkování HPV vakcínou od dubna 2006 do září 2012. Procento vyjadřuje podíl uvedených symptomů na celkovém počtu hlášených nežádoucích účinků.

Synkopa 3127 14,2%
Závratě 3012 13,7%
Migrény a bolesti hlavy 2385 10,9%
Nevolnost 2147 9,8%
Únava 1100 5%
Záchvaty křečí 923 4,2%
Třes 531 2,4%
Úzkost, psychotické symptomy 256 1,2%
Postižení paměti a poznávání 164 0,8%
Cerebrální vaskulitida 5 0,02%

CO UKAZUJE VAERS?

Zatímco je mnohými kritiky spolehlivost systému VAERS zpochybňována, jinými je zase uváděna jako příklad hodný následování (viz např. prof. MUDr. Jan Janda, Doba jedová 2). Informovaným odborníkům v USA je všeobecně známé, že systém VAERS zahrnuje pouze 1–10 % z veškerých NÚ. A i když mohou zastánci a propagátoři očkování HPV vakcínami podíl vyskytujících se případů zlehčovat, přesto zahrnují tisíce a stovky mladých dívek, ovlivňují jejich zdraví a životy a bezprostředně se dotýkají jejich rodičů a blízkých.

Zajímavé je i srovnání počtu nežádoucích účinků po očkování Gardasilem s nežádoucími účinky všech ostatních vakcín hlášených do systému VAERS v období červen 2006 – září 2012 z území USA, jak ho provedli Tomljenovicová a Shaw (2012). Nežádoucí účinky po Gardasilu tvoří 61 % ze všech vážných hlášených nežádoucích účinků po veškerých očkováních žen do 30 let. Počty úmrtí rovněž představují 62 %. Nežádoucí účinky život ohrožující po Gardasilu představují 65 % a počty trvalé neschopnosti tvoří 82 % všech hlášených případů nežádoucích účinků.

Stejně tak ukazují čísla, že celkový počet nežádoucích účinků po vakcíně Cervarix je ve Spojeném království (UK) až 104 × vyšší než u všech ostatních vakcín z anglického očkovacího kalendáře dohromady!

V Austrálii zaznamenali v roce 2008 rekordní roční výskyt nežádoucích účinků v poměru 7,3/100 000 očkovaných. Bylo to o 85 % více než v roce 2003 a tento nárůst jde na vrub očkování 12–26 letých dívek a žen HPV vakcínami.

Tomljenovičová a Shaw jsou tak v současné době výraznými představiteli nezávislých badatelů, kteří odvážně a na základě vědeckých měření a analýz upozorňují na nežádoucí účinky HPV vakcín a varují před tím, že předpoklad jejich prevence onemocnění dnešních dívek ve věku 45 a více let, je stále založen pouze na spekulacích a předpokladech, které se ukazují jako mylné.

JAKÉ JSOU NÚ HPV VAKCÍN?

Výčet nežádoucích účinků pozorovaných v různých zemích po zavedení očkování silně přesahuje uváděné synkopy a kožní záněty. Je také stále zřetelnější, že před-licenční studie nevěnovaly sledování nežádoucích účinků patřičnou pozornost nebo je nespojovaly s vakcínou (viz Varovné signály očkování).

Seznam vážných nežádoucích účinků HPV vakcín zahrnuje:

 • autoimunitní nemoci (např. cerebrální vaskulitidu)
 • poruchy nervového systému včetně roztroušené sklerózy (RS)
 • akutní encefalomyelitis
 • syndrom opso-klonu-myo-klonu
 • brachiální neuritidu
 • ztrátu zraku
 • pankreatitidu
 • anafylaxe
 • tachykardie
 • úmrtí

Jsem si plně vědoma toho, že tento výčet onemocnění a poruch, které se u dívek a žen objevily ve stovce zemí, kde bylo očkování HPV vakcínami v uplynulých letech velmi rychle zavedeno, vyvolá mnoho kritických a nesouhlasných reakcí. Avšak v publikacích Tomljenovicové a spol. může každý zájemce nalézt odkazy na dokumentaci a databáze každého z uvedených nežádoucích účinků v odborné literatuře. Jde tedy o tolik požadovanou evidence-based medicine, tedy medicínu založenou na důkazech. Věřím, že našim čtenářům již nebude znít důvěryhodně ujišťování odborníků o bezpečnosti vakcín s odkazy na miliony aplikovaných dávek a zlehčování těch „jednotlivých případů“, kdy došlo k vážnému poškození zdraví dospívajících dívek. Varovné signály očkování rovněž uvádějí tabulku s mým výčtem poměru nežádoucích účinků a výskytu CIN2. Je zřejmé, že počet NÚ vysoce převyšuje výskyt CIN2 u sledovaných souborů žen v uvedených studiích.

Typ dysplazie Počet/10 000 žen Studie Počet/10 000 žen NÚ
CIN1 HPV 16 155 PATRICIA 752
CIN1 HPV 18 66 FUTURE I 179
VIN1 HPV 16 11 Harper et al. 414
VIN1 HPV 18 3 ISLALAB 245

ÚČINNOST OČKOVÁNÍ HPV VAKCÍNAMI

Tomljenovicová a Shaw ve svých publikacích na mnoha místech ukazují na rozboru čísel získaných a uváděných ve velkých předlicenčních i postlicenčních studiích, jakým způsobem se došlo k proklamacím o 80–100% účinnosti. Tato čísla uvádíme i v našich knížkách, protože každý zodpovědný badatel si musí tohoto metodického podvodu všimnout. Vzhledem k velmi nízkému výskytu např. léze CIN2 HPV16/18 v počtu 3 případů u souboru 212 neočkovaných a žádného případu u skupiny 219 očkovaných žen, se hovoří o 100% účinnosti a přitom vakcína nemá ve skutečnosti žádný statisticky průkazný účinek! Také v našich knížkách ukazujeme tabulky, kde se vyskytly pouze 4 případy CIN 2 ve skupině 7745 neočkovaných versus žádný případ ve skupině 7782 očkovaných. Uvědomujeme si, že tato čísla ukazují, že musíme naočkovat sedm tisíc dívek, abychom zabránili výskytu CIN 2 u 4 ohrožených? Při znalosti těchto čísel se potom doslovně stydím, když mě v rozhlasovém vysílání osloví věhlasný vakcinolog s výzvou – ale 80% účinnosti vakcín proti vzniku CIN 2 snad paní profesorka věří? Nevěří a souhlasit nemůže, protože čísla hovoří jasně. Lucija Tomljenovic a Chris Shaw tento specifický rys hodnocení účinnosti HPV vakcín rovněž odhalují ve svých publikacích. Zdá se, že se blýská na časy, protože jejich práce jsou již některými odbornými časopisy přijímány a publikovány.

ZÁVĚR

Od zavedení HPV vakcín jsou jejich výrobci kritizováni za agresivní kampaň, která vytváří strach. Šíří nepravdivé informace o rakovině děložního čípku jako druhé příčině úmrtí žen na onkologické onemocnění, používají slogan typu: o jednu méně z těch, které zemřou, a snaží se dosáhnout toho, aby HPV vakcíny byly povinné pro adolescenty obou pohlaví. Za nimi nezůstávají pozadu ani naši kreativní tvůrci reklam. Hlasy těch, kteří kritizují rychlost při schválení nedostatečně ověřených vakcín, však stále sílí.

Mnoho otázek totiž stále zůstává nezodpovězených. Stále se totiž neví

 • Jak dlouho se udrží imunita po očkování?
 • Jak se budou chovat kmeny HPV, které nejsou obsažené ve vakcíně (je jich kolem dvou desítek). Nepovede očkování proti HPV 16 a 18 ke zvýšení infekce ostatními kmeny? Některá pozorování tuto možnost spíš podporují.
 • Jak bude HPV vakcína působit u žen, které již jsou infikovány?
 • Nebude se zvyšovat pravděpodobnost nežádoucích účinků?

Způsob rychlého udělení licence HPV vakcínám v USA, jejich podávání dívkám ve školách často i bez souhlasu rodičů, zavedení povinného plošného očkování dívek v některých státech USA, úvahy o plošném povinném očkování adolescentů obou pohlaví ve všech státech USA, popírání vážných nežádoucích účinků, to všechno jsou ukázky toho, jakým způsobem v současné době ovládá farmaceutický průmysl americké zdravotnictví.

Doufejme, že se u nás najdou lékaři ochotní prostudovat i odbornou literaturu, která přináší vážné varování v souvislosti s HPV vakcínami, kteří dokážou akceptovat existenci vážných nežádoucích účinků a pochopit, že cesta pravidelné gynekologické péče a screeningu je účinnější, levnější a bezpečnější způsob prevence pro současnou generaci dívek před nemocí, kterou je reklamy a sdělovací prostředky straší – rakovinou děložního čípku. Do hry vstupuje celá řada dalších vlivů, jako je nedostatečná hygiena a výživa v rozvojových zemích, chronické záněty pohlavních orgánů, způsob výživy z hlediska jejího složení, užívání léků, kouření, sexuální promiskuita, užívání antikoncepce, což vše otevírá možnost a potřebu nejenom edukace mladých dívek, ale i přijetí zodpovědnosti za svoje zdraví. Injekce s příslibem, že toto vše vyřeší, pochopitelně neexistuje. Varování před nežádoucími účinky jak Silgardu, tak Cervarixu je na místě už i proto, abyste nebyly mezi těmi matkami a mladými ženami, které říkají: Kdybych to věděla, nikdy bych svoji dceru očkovat nedala, nebo nikdy bych se očkovat nedala…

Vakcíny HPV nebyly testovány u dětí pod 15 let.

Jejich podávání dětem mladším než 15 roků je veliký veřejný experiment. Diane Harperová

http://www.infiniteunknown.net/2009/10/28/dr-diane-harper-leading-gardasil-and-cervarixhpv-vaccine-researcher-drops-a-bombshell/

 

Nejnovější literatura

 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2011. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidencebased medicine: Are they at odds? Ann Med. Dec.22
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. Death after quadrivalent human papillomavirus (HPV) vaccination: Causal or coincidental? Pharmaceut Reg Affairs 2012, S12-001 Open Access
 • Klein NP, et al. 2012. Safety of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Administered Routinely to Females. Arch Pediatr Adolesc Med: 1-9.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. No autoimmune safety signal after vaccination with quadrivalent HPV vaccine Gardasil? J Intern Med 272: 514-515.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012a. Too Fast or Not Too Fast: The FDA’s Approval of Merck’s HPV Vaccine Gardasil. J Law Med Ethics 40: 673-681.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012b. Who profits from uncritical acceptance of biased estimates of vaccine efficacy and safety? Am J Public Health 102: e13-14.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012d. Mandatory HPV vaccination. JAMA 307: 254; author reply 254-255.
 • Tomljenovic L, Shaw CA, Spinosa JP. 2012. Human Papillomavirus (HPV) Vaccines as an Option for Preventing Cervical Malignancies: (How) Effective and Safe? Curr Pharm Des.2013, v tisku