Očkování těhotných proti chřipce zvyšuje počet potratů

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

S nastupující chřipkovou sezónou se v médiích opakovaně setkáváme s doporučením očkovat především těhotné ženy. Je pochopitelné, že klinická studie, která by hodnotila zdravotní stav očkovaných a neočkovaných těhotných provedená nebyla, to by si asi žádná farmaceutická firma nedovolila. Velikou pozornost proto vyvolala analýza Garyho Goldmana, která ukazuje, že v posledních dvou sezónách se v důsledku očkování těhotných zvýšil v USA počet spontánních potratů. Těhotné ženy představovaly pokusný soubor k testování nové vakcíny proti pandemické chřipce.

Také v České republice doporučují přední odborníci očkovat proti chřipce právě a především ženy v kterékoliv fázi těhotenství. S takovým doporučením se setkáme například na stránkách Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-chripce-2), doporučuje ho i odborný garant očkovacích center doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., který se odvolává na WHO a píše:

Na základě nedávného doporučení expertní skupiny Světové zdravotnické organizace (SAGE) je v současné době nejrizikovější skupinou, která by měla být očkována trivalentní inaktivovanou vakcínou proti chřipce, skupina těhotných žen. Důvodem je vysoké riziko těžkého průběhu u těhotných i jejich malých dětí.

http://www.ockovacicentrum.cz/cz/ockovani-proti-chripce-u-tehotnych-zen

V této souvislosti si dovolím připomenout údaje z našeho článku, kde s profesorem Blaylockem uvádíme závěry ze dvou velkých studií publikovaných v prestižním lékařském časopise New England Journal od Medicine. V Austrálii a na Novém Zélandu odhadovali, že v roce 2009 tam bylo 250 000 těhotných žen. Na JIP bylo hospitalizováno pouze 66 těhotných v důsledku onemocnění chřipkou, což znamená incidenci komplikací chřipky 1 žena na 3 800 těhotných, čili riziko 0,03%. K téměř stejným číslům došla i americká studie AZIC. To znamená, že těhotné ženy z USA, Austrálie a Nového Zélandu se mohou cítit bezpečné při vědomí, že mají 99,97% naději, že neonemocní chřipkou natolik, aby musely být hospitalizovány na JIP. Nevím, zda má SZÚ, SÚKL nebo Očkovací centrum CZ statistiku výskytu komplikací po onemocnění chřipkou u těhotných žen v ČR a pokud má, bylo by jistě užitečné ji zveřejnit. Kdo je Gary Goldman?

V říjnu vyvolala pozornost analýza Garyho Goldmana publikovaná v časopise Human and Experimental Toxicology (http://www.uk.sagepub.com/journals/Journal201813). V našich knížkách včetně Varovných signálů očkování uvádím tohoto autora v souvislosti s tím, že společně s významným autorem knížek o očkování – Neilem Z. Millerem přinesli důkazy o tom, jak se v USA zvýšila dětská úmrtnost v důsledku povinného očkování kojenců 26 vakcínami. USA se z postavení nejlepší země na světě propadly na 34. místo.

Vynikající odborník na statistiku Goldman porovnal počet hlášení spontánních potratů a předčasných porodů v systému VAERS v průběhu třech po sobě následujících chřipkových sezón od roku 2008/2009. Od autora jsem dostala kompletní znění celého článku, abych mohla posoudit věrohodnost zpracovávaných dat.

O systému VAERS

Jsem si vědoma i toho, že oponenti publikovaných zjištění Goldmana budou na prvním místě zpochybňovat důvěryhodnost systému VAERS. I tato otázka je v mých knížkách diskutována. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) je program monitorující bezpečnost vakcín sponzorovaný Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). VAERS sleduje postmarketingovou bezpečnost, shromažďuje informace o NÚ, které se přihodí poté, kdy vakcína získala licenci v USA. Lékaři však nemají povinnost NÚ do tohoto systému hlásit (http://vaers.hhs.gov/index).

Zatímco někteří renomovaní a informovaní odborníci vědí, že hlášení v systému VAERS jsou pouze špičkou ledovce, protože se do tohoto systému hlásí pouze 1–10 % NÚ (http://www.whale.to/vaccines/ploy1.html), jiní hlášení v systému VAERS považují za nevěrohodná. Náš přední pediatr prof. MUDr. Jan Janda, CSc. však považuje systém VAERS za příklad hodný následování (viz Doba jedová 2).

Jak probíhalo v USA očkování těhotných proti chřipce?

Od roku 1997 se v USA doporučovalo očkování těhotných proti sezónní chřipce trivalentní inaktivovanou vakcínou (TIV) až po prvním trimestru těhotenství. V roce 2004 bylo toto doporučení rozšířeno na celou dobu těhotenství.

Toto očkování bylo prohlašováno za bezpečné na základě dvou studií. Jedna sledovala soubor 56 žen, druhá soubor 180 žen. V obou studiích byla sledována vakcína bez thimerosalu a nebyl sledován počet potratů. Je na první pohled zřejmé, že tyto studie byly příliš malé na to, aby měly statistickou významnost. S nástupem obav z prasečí chřipky se pro sezónu 2008/2009 vydalo doporučení očkovat těhotné dvěma vakcínami – jak proti sezónní chřipce tak pandemickou vakcínou proti AH1N1. Toto doporučení bylo vydáno přesto, že nikdo nikdy netestoval bezpečnost pandemické vakcíny pro těhotné ženy ani bezpečnost kombinace obou typů vakcín.

Na příbalových letácích však výrobce uváděl: Není rovněž známo, zda tyto vakcíny nemůžou způsobit poškození plodu při aplikaci těhotným nebo neovlivní schopnost reprodukce. Takže zatímco výrobce se „pojistil“ tímto prohlášením, rozhodující zdravotnické instituce ujišťovaly ženy a veřejnost o naprosté bezpečnosti vakcín.

Připomínám, že v Austrálii odmítly pojišťovací společnosti pojistit lékaře, kteří budou očkovat pandemickou vakcínou z toho důvodu, že byla vytvořená příliš rychle a je tudíž stále experimentální.

Zdá se, ža za této situace se stávají tzv. „konspirační“ teorie téměř reálné. Těhotné ženy se stávají s požehnáním nejvyšších zdravotnických institucí testovacím souborem účinků nových pandemických vakcín, případně účinků kombinace vakcíny proti sezónní chřipce a vakcíny proti pandemické chřipce.

Výskyt spontánních potratů v chřipkových sezónách v USA

V říjnu 2010 publikoval Moro zjištění, že v průběhu 19 chřipkových sezón od let 1990/1991 až po 2008/2009 bylo v systému VAERS hlášeno 17 spontánních potratů a 6 předčasných porodů po očkování vakcínou proti sezónní chřipce. Přepočteno na jednotlivé roky to představuje 1,21 potratů na rok a podle uvedené studie to bylo 1,9 případu na milion očkovaných žen.

V následující studii však oznámil stejný autor, že v průběhu ještě neukončené sezóny 2009/2010 již bylo hlášeno 140 potratů, tedy 57 na milion očkovaných žen. Přes tento 116násobný nárůst došel Moro k závěru, že toto číslo neobráží zdravotní rizika pandemické vakcíny.

Goldman proto provedl statistické zhodnocení výskytu spontánních potratů u očkovaných žen za použití údajů ze systému VAERS, které doplnil zhodnocením údajů dotazníkové akce NCOW (Národní koalice organizovaných žen) prováděné přes internet, kde byly ženy dotazovány i na to, zda hlásily potrat do systému VAERS.

Zvýšení počtu potratů ve třech následujících sezónách po očkování proti chřipce.  Pro přehled uvádím zjištěná čísla v tabulce č. 1 převzaté z publikace Goldmana (2012).

Goldman ve své práci uvádí (na základě údajů dotazníkové akce NCOW), že k potratům docházelo v průměru 7,6 dnů po očkování s širokým rozptylem 1–70 dnů a týkalo se plodů po celou dobu těhotenství, i když při zprůměrování vychází stáří plodu 12, 8 týdne.

Tabulka 1. Srovnání potratů hlášených v systému VAERS po očkování proti chřipce v chřipkových sezónách 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011.

TIV 2008/2009 TIV + AH1N1 2009/2010 TIV 2010/2011
Počet těhotenství 5200000 5200000 5200000
Procento očkovaných 11,3% 43% 32%
Počet očkovaných žen 587600 2236000 1664000
Počty potratů (podle VAERS) 4 174 21
Incidence potratů na 1 milion očkovaných žen 6,8 77,8 12,6

Podle Goldman (2012). Přeložila a upravila A. Strunecká.

Podrobná vysvětlení a zdůvodnění použitých údajů jsou uvedena v citované publikaci. Jsou používána data CDC,NHIS a NHFS, která lze snadno ověřit.

Prudký nárůst potratů v průběhu sezóny 2009/2010 přičítá Goldman tomu, že těhotné ženy dostaly dvě vakcíny s thimerosalem, tedy celkem 50 mikrogramů rtuti. O toxicitě thimerosalu viz Varovné signály očkování. Pokud by se někomu zdála uváděná čísla malá, pak připomínám, že ve skutečnosti se může jednat až o desetkrát vyšší počet postižených, jak ukazuje i dotazníková akce NCOW a průzkum v jednotlivých státech USA.

Závěr

Propagátoři očkování těhotných žen proti chřipce mohou hledat nejrůznější důvody pro zpochybnění Goldmanovy studie. Každá epidemiologická studie může mít mnoho proměnných a mnoho důvodů proti jejím závěrům.

O tom, že s pandemickými vakcínami není něco v pořádku, svědčí i prostý fakt, že v sezóně 2012/2013 nebylo jejich používání v EU povoleno.

Rovněž tak je zjevné, že výrobci byli pod tlakem veřejnosti nuceni odstranit thimerosal a posléze i hledat náhradu za hliníkový adjuvans.

Přes tato opatření je očkování proti chřipce stále srovnatelné s hraním ruské rulety. Pro tuto domněnku svědčí i fakt, že například vakcíny firmy Baxter musely být staženy z trhu záhy po jejich aplikaci seniorům a alergikům.

Očkování proti chřipce je v ČR dobrovolné.

Je tedy plně na rozhodnutí každé ženy, zda se rozhodne pro vakcínu proti chřipce nebo zda zvolí jiné a osvědčené postupy k omezení možnosti nákazy chřipkou a v případě onemocnění k zamezení vývoje komplikací této nemoci. Měla by však být informována o možnosti komplikací a řadě neznámých.

Domnívám se, že nás dosud nikdo nepřesvědčil o tom, že rizika z onemocnění chřipkou jsou v průběhu těhotenství vážnější než rizika plynoucí z nežádoucích účinků vakcín.

Další čtení

  • http://vactruth.com/2012/11/23/flu-shot-spikes-fetal-death/
  • Goldman G. 2012. Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons: Was there a synergistic fetal toxicity associated with the two-vaccine 2009/2010 season? Hum Exp Toxicol. 1–12. DOI: 10.1177/0960327112455067