Šikanují i dospělí?!

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

S termínem šikanování jakožto typem vztahové patologie se setkáváme v dnešní době převážně v souvislosti se školní třídou a dětským věkem. Mnoho dospělých, i když si třeba vydechne a s úlevou si říkají, že naštěstí jim se během jejich školních let nic takového nestalo, můžou být nemile překvapeni, když se s tímto jevem setkají na pracovišti. Ano, šikanovat umí i dospělí, ale často místo fyzické síly (typické spíše pro školní věk) používají mnohem rafinovanější způsoby a metody, vůči kterým se pak oběť neumí dostatečně bránit.

Jakýkoli asymetrický vztah, který je charakterizován převahou (ve smyslu fyzické síly, věku, postavení, sociálního statusu apod.), kdy „silnější“ jedinec (agresor) uplatňuje různé formy nežádoucího chování vůči slabšímu (oběti), můžeme chápat jako typ vztahové patologie, přičemž tyto jevy se můžou vyskytovat kromě školy taky na pracovišti, v rodině, v různých komunitách a sociálních skupinách (volnočasové aktivity, formální či neformální seskupení členů určité skupiny apod.)

V souvislosti se šikanováním na pracovišti se rozlišuje několik forem šikany. Pro jejich označení se používá nezměněná forma anglického označení. Nejznámější typy sociálně-patologických vztahů na pracovišti jsou:

Šikana Obvykle (fyzické) ubližování, ponižování, týrání či jiné formy agresivního jednání ze strany agresora, které je dlouhodobější a systematické (ne jednorázové).
Mobbing Projev dlouhodobého šikanování (obvykle ne fyzického) na pracovišti mezi kolegy a spolupracovníky v podobě různých intrik, verbálních projevů, přehlížení, izolace oběti, vyloučení z kolektivu, pomluv, provokací, znevažování práce či osoby oběti apod. mezi spolupracovníky.
Bossing Termín podobný mobbingu, přičemž aktérem šikany je vedoucí pracovník, šéf, nadřízený či zaměstnavatel.
Bullying Obtěžování, tyranizování v určité sociální skupině (např. ve školní třídě), termín bullying je obvykle užívaný jako synonymum k šikaně a mobbingu, ale zatímco pro šikanu je víc typické fyzické napadání, mobbing se ve větší míře vyskytuje u dospělých, na pracovišti, a tyranizování ze strany agresora je víc sofistikovanější.
Stalking Nežádoucí pronásledování, neustálé sledování, kontaktování ze strany kolegy, spolupracovníka či jakékoli jiné osoby, které je oběti nepříjemné a omezující.
Staffing Nežádoucí formy chování a šikany ze strany podřízených, kdy obětí je nadřízený pracovník.
Harassement Termín nemusí obnášet sexuální rovinu; obvykle jde o zneužití moci, převahy kolegy nebo nadřízeného, spojené s různými formami ponižování, zneužitím sociálního postavení agresora.
Diskriminace Jakékoli formy „jiného zacházení“, odlišování, vylučování.
Chairing Různé formy mobbingu a šikany v rámci topmanagementu (mocenské souboje, útoky, intriky apod.).

Negativní důsledky šikanování na pracovišti je celá spousta, od zdravotních, přes psychické, až po ekonomické (výpověď ze strany oběti nebo zaměstnavatele), přičemž k těm psychologickým patří zejména rozvinutí nežádoucích stavů deprese, poruch koncentrace, snížené sebevědomí a sebeúcta, sebeobraz, zvýšená zátěž, pocity úzkosti, stresem podmíněné potíže, či třeba nezřídka i sebevražedné myšlenky jakožto vyvrcholení beznaděje, kdy jedinec vyčerpal své dosavadní možnosti řešení dané situace, která ho vyčerpala natolik, že neví, jak najít jiné konstruktivní řešení.

Takové se však vždy najde. Co dělat při jakémkoli projevu šikany, mobbingu či jiných formách nežádoucího chování na pracovišti?

  • vyhledejte někoho, komu můžete důvěřovat a svěřte se se svými pocity a situací
  • při konfrontaci s agresorem neklesejte na jeho úroveň v komunikaci nebo v chování, zůstávejte s chladnou hlavou, nekřičte, nezvyšujte hlas. Zbytečně vás to ještě víc vyvede z rovnováhy, a takovéto chování je vlastně i to, co agresor od vás očekává. Neukažte ani svou vlastní agresi, ani slabost či dokonce pláč. Komunikujte s ním věcně, formálně.
  • nenechte se agresorem zastrašit, ani nedopusťte, aby vám jeho chování podkopalo sebedůvěru a sebeúctu. Koneckonců je to právě agresorova sebedůvěra a sebeúcta, která nestojí na pevných základech, když se uchyluje k projevům mobbingu či šikany
  • nenechte se od agresora izolovat od kolegů, i nadále se snažte udržovat blízké vztahy s jinými kolegy na pracovišti. To vám pomůže nejen hledat účinné páky vůči agresorovi, ale zejména vám to pomůže k dobití psychických sil, což je ohromná zbraň proti stavům deprese, sníženému sebevědomí či jiným psychickým potížím, které se i kvůli šikaně můžou projevovat
  • projevy šikany či mobbingu si zaznamenávejte (diktafon, zvukové či vizuální nahrávky v mobilním telefonu)
  • kontaktujte instituce, zařízení či občanská sdružení, které se věnují problematice vztahům na pracovišti a specializují se i na otázky šikany v zaměstnání.