Kdy začít u dítěte s výukou cizích jazyků?

cm dite maminka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Učení se cizím jazykům poskytuje dítěti rozvoj základního povědomí o světě vůbec, rozšiřuje učební kapacitu dítěte, rozvíjí jazykové a verbální zručnosti, formuje a propojuje již získané znalosti a rozvíjí schopnosti pro další budoucí směřování, fungování a úspěch v dospělosti. Již první roky věku dítěte jsou formující z hlediska vývoje a zdokonalování mozkových struktur zejména rozvoj myšlení a učení.

Dítě by během prvního roku mělo přicházet do kontaktu zejména s mateřským jazykem, kdy zhruba v 8. měsících je z hlediska vývoje řeči senzitivní stadium, kdy dítě pojme základní strukturu jazyka, kterému je vystaveno. Ideálně je to tedy mateřčina. Dítě již v útlém věku slyší daný jazyk, jeho melodii, „barvu“, fonetické danosti apod. a to mu poskytuje základ naučit se tento jazyk ve stejném rozsahu používat. Proto je pak  pro staršího jedince jednodušší naučit se třeba angličtinu nebo mandarínskou čínštinu i s daným přízvukem. Děti mladší deseti let nemají ještě plně zformované striktní názory na svět a jeho fungování a jsou dychtiví po poznání. Mozek je tak plně připraven pojmout nové informace ve velice krátké době a rychlém procesu právě v tomhle raném věku. Proto předškolní a mladší školní věk je ideální období pro začetí výuky cizích jazyků.

Podle některých studií v této oblasti se ukazuje, že čím víc se jedinec věnuje výuce cizího jazyka, tím víc se z něj uchová v paměti. Proto se ukazují i lepší výsledky, když tato výuka probíhá řádově ve dnech, než-li, když se jedinec navštěvuje kurz cizího jazyka třeba jen jednou za týden. V podmínkách základních škol je proto dobré a z hlediska výuky cizích jazyků potřebné, aby byl předmět vyučován ne-li denně, tak alespoň třikrát v týdnu. Základní školy s jazykovým zaměřením mají v tomhle směru nadběhnu to, protože poskytují kontakt s cizím jazykem takřka na denní bázi. Takovéto prostředí může velice napomoct rychlejšímu rozvoji jazykových zručností. Navíc pozitivní odezvy u dítěte podporují jeho motivaci co následně opět zlepšuje jeho učení se jazyku.

Učení se cizímu jazyku pomáhá dítěti rozvíjet jeho komunikační zručnosti a jeho verbální projev vůbec. Dítě se tak učí vyjadřovat své názory, postoje, učí se komunikovat a navíc, zlepšují se tak i výrazové odstíny, gramatické struktury, které můžou být u cizího jazyka odlišné od mateřčiny; dítě se učí cizí jazyk odposlouchat, což je důležité, aby vstřebalo jeho fonetickou stránku, melodii řeči cizího jazyka, která je rovněž jiná. Dítě má tak lepší předpoklady, že nebude mluvit s výrazným akcentem, např. anglicky se silným českým přízvukem apod. Navíc, porovnávání slov různých jazyků, jejich význam a gramatické struktury zvyšují kognitivní schopnosti dítěte a tyto poznatky a schopnosti tak může dítě využít i při jiných předmětech jako je např. matematika, přírodověda apod., protože výuka cizímu jazyku pomáhá rozvíjet nejen slovní zásobu, ale i myšlení vůbec. Rozvíjí schopnost číst, vytvářet nové způsoby vyjádření.

Na druhé straně je však nevyhnutné přizpůsobit výuku cizích jazyků samotnému dítěti. Mnoho rodičů jen v důsledku samotného trendu a pokroku doby dítě zapíše do jazykového kurzu nebo jazykové třídy, ačkoli samo dítě buďto není motivováno, nebo ve verbálních schopnostech zaostává. Víc se tak můžou prohlubovat komplikace, které z takovéhoto unáhleného rozhodnutí můžou vyplývat. Nejlepší cestou je se přizpůsobit dítěti samotnému, vypozorovat, zda má tendenci k snadnému pracování s jazykem, verbálním projevem a zda ho daný cizí jazyk zajímá a baví ho. Výuka cizího jazyka tak dítěti poskytne širší pohled, poskytne porozumění o různorodosti kultur a lidí. Je tak tedy vyšší předpoklad, že jedinec pak bude otevřenější různorodosti, nebude rigidně lpít v stereotypech či předsudcích a cizí jazyk mu tak otevře moře možností k praktickému využití i osobnímu růstu.