Dyslexie a její projevy

cm dite maminka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dyslexie patří mezi vývojové poruchy učení a vyznačuje se výraznými potížemi v oblasti čtení, jeho rychlosti, správnosti, porozumění a to do takového rozsahu, že to znemožňuje dítěti nejen další prospívání ve škole, ale i každodenním životě. Vývojové poruchy učení se nespojují s nízkou intelektovou úrovní, mentální retardací, nedostatečnými možnostmi se učit (např. vlivem málo podnětného prostředí, sociálního zanedbání apod.), či jinými potížemi (např. vady sluchu nebo zraku) apod.

Potíže se čtením se projevují zejména v následujících oblastech:

  • čtení je pomalé
  • dítě nerozumí textu ať už čtenému nahlas nebo potichu
  • při čtení dítě vynechává slova
  • dítě nerozeznává (nebo špatně rozeznává) některé hlásky nebo krátká slova a zaměňuje je s jinými
  • dítě má omezenou aktivní slovní zásobu

Čtení je komplexní proces a zahrnuje koordinaci očních svalů při sledování textu, prostorovou orientaci při interpretaci písmen a slov, vizuální paměť podržet význam písmen a slov, sekvenční vnímání (vnímání sledu písmen jedoucích za sebou), pochopení větní skladby a gramatiky, schopnosti analýzy a kategorizace. Mozek všechny tyto úkony musí zkoordinovat a integrovat vizuální podněty s pamětí specifickými zvuky (při čteném textu). Při dyslexii jsou některé z těchto procesů poškozeny, a jelikož můžou u každého dítěte být poškozeny různé z těchto sub-kategorií v různé úrovni, proto se i dyslexie může u dvou dětí významně lišit v samotném projevu. V souvislosti s funkcí centrální nervové soustavy se vývojové poruchy učení spojují s tzv. lehkou mozkovou dysfunkcí, což představuje oslabení funkce centrální nervové soustavy. Jelikož nejde o poruchu intelektu, specifické vývojové poruchy se vyskytují u dětí s průměrnou až nadprůměrnou intelektovou kapacitou, u nichž se projevují poruchy učení a chování.

K výše zmíněným symptomům se u dětí s vývojovou poruchou čtení můžou přidružovat potíže v těchto oblastech:

  • dítě začíná mluvit a užívat řeč později
  • má potíže v prostorové orientaci, plete si pravou a levou stranu, příp. zaměňuje jiná opozita, jako např. nahoru/dolů, brzo/pozdě apod.
  • můžou se přidružovat potíže s psaným projevem, příp. matematických úkonech (protože špatně přečte čísla, např. 12 zamění za 21 apod.).

Jelikož se k vývojovým poruchám učení přidružují ještě jiné potíže spadající pod lehké mozkové dysfunkce (nejčastěji porucha pozornosti s hyperaktivitou, tzv. ADD/ADHD), potíže ve škole s chováním dítěte (dítě může být kvůli svým potížím lehko podrážděné, vstupuje do hádek či konfliktů s vrstevníky, spolužáky, učiteli apod.), uplatňují se při léčbě psychoterapeutické postupy. Při nápravě specifických vývojových poruch učení se taky využívá tzv. metoda EEG biofeedback, při kterém dochází ke stimulaci mozkových center potřebných ke konkrétnímu úkonu. Podstatou metody EEG biofeedback je aktivní snaha dítěte regulovat frekvence elektrické aktivity s využitím speciálního počítačového programu. Dítě při hraní speciální počítačové hry se učí regulovat svoje mozkové funkce. Metoda je pro děti zároveň lákavá, protože probíhá hravou a pro děti zajímavou formou.

Při jakýchkoli potížích manifestujících se ve zhoršeném školním výkonu, ale třeba i v nežádoucích sociálních projevech ve škole (podrážděnost, konflikty se spolužáky apod.) je dobré kontaktovat Pedagogiko-psychologickou poradnu, která se specializuje kromě jiného i na vývojové poruchy učení a dyslexii.