Temperament

cm vitalita

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když se řekne „Ten má ale temperament“, obvykle máme na mysli člověka s „horkou krví“, výrazného, zapamatovatelného, projevujícího prudké emoce. Co ale ten, kdo je spíše tichý, uzavřený a málomluvný. Ten temperament nemá? Asi 500 let před Kristem se věda víc a víc začínala věnovat praktické medicíně, i když dnešním lékařům by se spíše na tvářích zjevoval úsměv, nebo tento úsměv spíše zamrzal.

Tak jako tak, stále méně se lidé uspokojovali pohledem do nebes, kde hledali pomoc a spásu, víc svůj zrak začali upírat dolů – snažili se přes různé pozorování nebo pitvy zjistit podstatu chorob, podstatu lidského těla. Hippokrates známý jako „otec medicíny“ se svými žáky a učenci „zjistil“, že se v těle vyskytuji čtyři základní tělesné šťávy – krev, žluč, černá žluč a hlen.

Na existenci těchto tekutin postavili své učení o povaze organismu a chorob, které později taky rozpracoval Galenos. Základem toho se stala teorie, že fyzické i duševní zdraví je záležitostí správného poměru a rovnováhy těchto čtyř tekutin, které, jak se věřilo, jsou produkované játry, ale které se nacházejí v žílách a tepnách a tak se dostávají do různých orgánů lidského těla.

Správný poměr těchto tekutin je žádoucí, když však některá z nich převažuje, vytváří to základ buď pro stav tělesné nebo duševní nepohody či nemoci.

  • Krev – se spojovala s játry a živlem byl Vzduch, což je horký a vlhký element. Osoba, u které dominuje táto tělesná šťáva v poměru k ostatním je sangvinik, z lat. sangius – krev.
  • Žluč – je spojována se slezinou a živlem je Oheň, který je horký a suchý živel. Osoba s převahou této tělesné tekutiny je cholerik z řeckého kholé – v překladu žluč.
  • Černá žluč – se přiřazuje žlučníku a s elementem Země jakožto studený a suchý živel. Jedinci, u kterých převládá černá žluč jsou melancholici z řeckého „melas“ (černý) a „kholé“ (žluč).
  • Hlen – spojován s plíci a mozkem jehož živlem je Voda, což je studený a vlhký živel. Těmto osobám se říká flegmatik z řeckého „phlegmatikos“ (phlegm = hlen).

Jen stěží můžeme říct, že je někdo silný melancholik, totální sangvinik, úplný cholerik či naprostý flegmatik. Tzv. vyhraněné typy temperamentů se vyskytují v populaci velmi vzácně a když ano, tato osoba je pak mezi ostatními velice výrazná. Častěji jde o jakýsi mix temperamentových rysů, kde podle okolností mírně převažuje jeden typ temperamentu. Když však převládá výrazně, jde o tzv. akcentovaný typ osobnosti, která budí pozornost okolí svojí živostí, výbušností, nebo naopak zamlklostí, letargii apod.

  • Sangvinik – bývá duchapřítomný; obvykle si z věcí nedělá „velkou hlavu“, netrápí se příliš věcmi, negativa umí „rozchodit“; je liberální; má tendenci spíše následovat než vést avšak typem povahy a temperamentu se právě dostává do vedoucích pozic; je srdečný, upřímný, klidný, mírumilovný; obzvláště upovídaný a hovorný, nebrání se změnám, lehce se přizpůsobuje; preferuje neformálnost; dbá na mínění okolí; v rozhodování může být zbrklý, neuvážený a impulzivní; chybí mu trpělivost, vytrvalost, má sklony k nedbalosti, příliš se nestará, nejde do hloubky co se týká interakcí s druhými, má tendenci k požitkářství, nestálosti a touze.
  • Cholerik – je podobně jako sangvinik duchapřítomný, nevšímá si moc starosti druhých; je velice přesvědčivý, nezávislý, jen zřídka ukazuje zahanbení; má tendenci vést než být veden; je vytrvalý, houževnatý, neústupný, tvrdohlavý, věci musí být po jeho; je rozhodný a energický, dynamický; podobně jako sangvinik zbrklý, impulzivní a v rozhodování neuvážený; je obzvláště nedůtklivý, citlivý až přecitlivělý na svoji osobu; má tendenci k přetvářce a pokrytectví, lži, pýše a hněvu; zahlazuje své omyly.
  • Melancholik – se vyznačuje citlivostí, intuicí, rozpačitostí a plachostí; lehce upadne do rozpaků, snadno si zraní city; je introspektivní, sentimentální, náladový; vyhledává samotu; je empatický, má sklony k umění; často je malicherný, úzkostlivý a nedůtklivý se sklonem k perfekcionismu; jeho city jsou hluboké; má sklony k depresi, ale taky k lakomství či nenasytnosti (doslova či přeneseně)
  • Flegmatik – má tendence být mírumilovný, bezstarostný a až lehkomyslný, ale taky přemýšlivý a uvážlivý; je vysoce důvěryhodný, spolehlivý, relativně nezávislý na mínění druhých, odtažitý, uzavřený až vzdálený; pomalý v pohybech, jeho nálada je obvykle stabilní, příliš se nestará, má sklony k stagnaci, těžkopádnosti a lenivosti.

Když na Zem dopadne kometa, sangvinik o tom všem bude živě vypravovat, protože má rád publikum a dokáže publikum okouzlit, cholerik se silnou touhou vést a řídit druhé uspořádá expedici, aby kometu našli a analyzovali, melancholik bude zatím bloumat, co to všechno znamená, jaké důsledky to může mít a jaké pocity celá expedice a kometa v něm vyvolávají, a flegmatik si počká, jak se dohodnou a rozhodnou ostatní, a přizpůsobí se jejich akci.