Společná deklarace pro prevenci nemoce dětského kuřáctví

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Novo kuřáky se stávají téměř výhradně, z 90% děti, mladiství do 18 let, nejčastěji ale dvanáctiletí. V Praze kouří polovina dětí ve věku 12 až 14 let. Denně začne v ČR kouřit 100 až 140 dětí, nejčastěji ve věku 12 let. Požadujeme preventivní zákon na ochranu dětí a nekuřáků od pandemie kouření a jejích důsledků na společnost. Návrhy k řešení pandemie dětského kuřáctví: Kontrolovat tabák NELZE. Kouří asi 32% lidstva, považujeme za naprosto nutné oddělit léčbu již nemocných od prevence, tedy zamezení vzniku novo kuřáků, což je o to snadnější, že novo kuřáky se stávají téměř výhradně děti, mladiství do 18 let, nejčastěji ale dvanáctiletí. V Praze kouří polovina dětí ve věku 12 až 14 let. Denně začne celosvětově kouřit 80 až 100 000 dětí!

Základním problémem prevence dětského kouření je střet zájmů, který obecně nyní zamezuje efektivní léčbě nejen u této choroby, a naprosto vylučuje prevenci. Pokud ziskem farmaceutického průmyslu, ale obecně i zdravotnictví je pacient – tedy nemocný člověk a chybí zde prakticky jakýkoliv stimul k preventování chorob, hovořme tedy o kouření, potom farmaceutické loby, často na tabákový průmysl napojené, či jím vlastněné, nemají žádný zájem na prevenci. Docházíme bez přehánění k dějinnému paradoxu, kdy potřebou výdělku složky přímo i sekundárně uzdravující společnost – (farmacie, lékaři, zdravotnický systém) – je nemoc. Tedy docházíme k protikladu. Na tabákové pandemii je to velmi zřejmé. Nelze tedy spojovat léčbu, která je výnosným obchodem a prevenci, která musí přijít od Vás, od vážené politické reprezentace.

Pokud jsme padesát let od doby, kdy se sta-tisícinásobně prokázala závadnost kouření a přitom narůstá dramaticky počet dětí kouřících, zejména dívek, tedy je nutno oddělit prevenci od léčení již nemocných.

U kouření se jedná výhradně o vizuální infekci, tedy dětské napodobování vzoru. Jistě se nebudeme domnívat, že cigaretu lze nabídnout pravdivou reflexí tohoto výrobku. Naopak skrze cenzuru informačních toků a skrze výše popsaný rozpor systému ochrany zdraví.

Pokud nás v primárních i konsekventních důsledcích nemá pandemie dětského kuřáctví zahubit a to opravdu doslova, je to nejagresivněji expandující a nejhorší choroba v našich dějinách, doporučujeme tyto kroky:

  1. Zákon o prevenci pandemie kuřáctví dětí a mladistvých a ochraně nekuřáků před důsledky pasivního kouření – nerestriktivní, zamezující, dominantně omezující nástup nových dětských nemocných.

Prosíme naše vážené zákonodárce, aby zákonem upravili:

  1. Zákaz prodeje tabákových výrobků nezletilým s kumulativním postihem (tedy za každé jedno porušení) a to pokutou od 1 000 do 50 000,– Kč pro přestupníka a při trojím opakování odebrání licence, živnosti dle právní úpravy prodeje zboží.
  2. Zákaz užívání tabákových výrobků dětmi a nezletilci do věku 18 let
    Dítě, nezletilec, se nemůže samo kvalifikovaně rozhodnout pro pomalou, velmi útrpnou sebevraždu, smrtelnou nemoc.  Tedy vyjmenovat osoby ze zákona, na jejichž vyzvání vznikne povinnost dítěte, nezletilce za dozoru vyzyvatele, (vyjmenované osoby), cigaretu uhasit a znehodnotit na na nejbližším k tomu vhodném místě (nejčastěji toalety). V Praze a velkých městech nad milion obyvatel kouří 50% dětí ve věku 12 – 14 let. Ročně umírá na náslekdy kouření v ČR 28 000 lidí, včetně pasivních kuřáků. Nedoporučujeme žádné sankce, pouze povinnost asistovaného znehodnocení tabákového výrobku nezletilcem.
  3. Zákaz kouření na všech veřejných prostorách, nikoliv jen v budovách. V parcích, na náměstích, ale i ostatních veřejně přístupných vnějších i vnitřních prostorách spravovaných státem je nejčastěji cigareta propagována nemocnými, neboť tam chodí také a dominantně nekuřáci, mladí lidé, maminky s dětmi. Dochází tak k velmi častému šíření této nemoci napodobováním a také ke znečišťování ovzduší zejména v uzavřených prostorách a životního prostředí, (nedopalky, poházené krabičky, tabákové propriety), ve vnějším prostředí – parky, náměstí, prostory před zábavními středisky, kiny a restauracemi, bary, kluby.
  4. Povinnost pro všechna veřejnoprávní i soukromá sdělovací, zábavní a informační média, která provádí projekce filmů uveřejnit před každým filmem, ve kterém je kouření vyobrazeno, ( V 98% filmů je cigareta propagována), šot s informací o škodlivosti kouření a to nejméně po dobu 5 vteřin, ve stejné ploše sdělení, ve které bude probíhat film, s textem o škodlivosti kouření a jeho důsledcích nejméně ve velikosti třetiny projekční plochy – obrazovka televize, filmové plátno a veškeré další současné a vznikající projekční plochy libovolné technologie audiovizuálního, nebo vizuálního přenosu.
  5. Povinnost pro veřejnoprávní média informovat průběžně o nemoci kouření a tabáku, nejméně v šesti samostatných informačních pořadech, ve sledovaných časech, o celkovém objemu času nejméně dvě hodiny měsíčně a s povinností obměňovat tyto informace a aktualizovat, nejméně jednou za 14 kalendářních dní zveřejňovat stav této pandemie ve společnosti v hlavní zpravodajské relaci.

Tato opatření zachrání nejen mnoho lidských životů, ale státu miliardy, protože tabákový průmysl se svými výrobky způsobuje 30% ní vytíženost zdravotnického systému a nákladovosti (léčiva, lékařská péče, nemocniční nákladovost). Navýšení daní nic neřeší, droga tabák má návyk heroinového typu, tedy dokonce dvakrát silnější, než pohlavní pud. Zdražování by vedlo jen ke kriminalitě mladistvých, protože by stejně jako dnes „shánějí“ peníze na pervitin a „taneční“ drogy, sháněli by peníze na cigarety.

Věříme, že tyto návrhy vzešlé studiem mnoha odborných prací a medicínských statistik přispějí k ukončení tohoto společenského nebezpečí.

Předkládají:
Mgr. Irena Vašátková  –  psycholog, soudní znalec
Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc – Oddělení léčby závislostí PL – Bohnice
MUDr. Petr Kalina  –  odborný psychiatr, soudní znalec
PaeDr. Květa Husová, ředitelka Speciální školy Poděbrady
MUDr. Miroslav Škapík CSc – lékař
Jiří Vacek – poradce ministra vnitra, KDU-ČSL, šéfredaktor časopisu Závislosti a My
Martin Škapík – kooridinátor projektu www.nekurte.cz