Máte doma leváka?

cm psani levak

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Leváctví se dlouhou dobu pojímalo jako něco negativní, odvrácené či až démonické. I v mnoha evropských jazycích se pro „pravý“ užívalo ekvivalentů jako je německé „recht“, anglické „right“, francouzské „droit“ apod. a bylo synonymem pro „správný, spravedlný“ atp. Naopak, výraz „sinister“, který původně v latině znamená „levý“ a v angličtině taky „nečestný, zlý, zlověstný, zlomyslný“ apod. se spojoval s odvrácenou stránkou lidské osobnosti nebo světa.

Dominance pravé ruky byla v minulosti nadsazována a leváctví naopak se spojovalo s takovými přívlastky jako „nešikovný, hloupý či zlý. I dnes můžeme slyšet takové výrazy jako „levárna, leváctví“ pro různé pokoutní, nepoctivé nebo přinejmenším podezřelé chování.

Na druhé straně však lidstvo vždy mělo ve svých řadách značný počet lidí, kteří měli dominantní právě levou rukou. Podle různých výzkumů, které však dodnes nebyly úplně potvrzeny, se leváctví spojuje s vyšší úrovní rozumových schopností, inteligencí a genialitou ale i jinými psychickými vlastnostmi (kreativita, tvořivost, umělecké schopnosti atp.), což se vysvětluje specifickou strukturou mozkové kůry odlišné od praváků, které ovládají např. vývoj jazykových center, matematické schopnosti, umělecké zručnosti či sportovní nadání. Nicméně, na druhé straně, co se týká intelektu, objevuje se mezi leváky zároveň i vyšší počet jedinců na druhé straně intelektového kontinua (vysoce podprůměrný intelekt, mentální retardace), ale taky např. specifické poruchy učení.

Při levorukosti, leváctví jde o preferenci levé ruky před pravou, která je obratnější a při mnoha činnostech a úkonech víc používána. Tato dominance se však nemusí týkat pouze ruky, ale i nohou nebo třeba očí. Takováto lateralita neboli dominance jedné strany souvisí s rozdílností funkce pravé a levé hemisféry přičemž se rozeznává i tzv. zkřížená lateralita, u které se neshoduje preference různých typů orgánů, např. jedinec má dominantní pravé oko ale zároveň levou nohu. Dominantní noha se např. používá při chůzi do schodů (dominantní nohou vykračujeme), kopání do lopty apod., dominantní oko používá sportovec při zaměřování hledáčkem, nebo dominantní ucho např. při telefonování. Takováto preference tedy znamená upřednostňování dané ruky či orgánu při různých činnostech, přičemž samozřejmě nejvíc se odráží při psaní.

V minulosti se na leváctví nahlíželo s despektem a vyvíjel se silný sociální tlak s tendencemi přeučovat levoruké jedince na používání pravé ruky. Opakované výzkumy však prokázaly množství negativních dopadů takovéhoto „přeučování“ v podobě různých neuróz a dopadů zejména na psychické fungování jedince, takže se od toho postupně upustilo a dnes už se leváctví pojímá jako alternativa k praváctví, a dokonce se rozrůstají i různé výrobky a obchody specializující se na tovar speciálně pro levoruké (např. otvírač na konzervy, nůžky apod.)

Proto v dnešní době, pozorujete-li u svého předškolního dítěte sklon používat levou ruku, není to už vůbec takovým problémem, jak tomu bývalo v minulosti. V dětském věku se lateralita ještě pouze krystalizuje a malé děti mají tendenci používat nevyhraněně obě ruky relativně rovnocenně. Až s blížícím se nástupem do školy se lateralita začne usazovat s výraznější tendencí k dominanci jedné strany. K zjištění toho, jaká lateralita se u dítěte vyvine, můžeme jednoduše zjistit i pouhým domácím pozorováním. Velmi dobře k tomu poslouží úplně obyčejné sledování dítěte při hře – to jako rukou bere do ruky hračku, kterou rukou kreslí, kterou rukou navléká korálky na nit, kterou rukou stříhá nůžkami, kterou nohou vykračuje do schodů, kterou nohu zvolí, když má skákat na jedné noze, kterou noho se odráží na koloběžce, kterým okem se dívá do krasohledu apod.

U některých dětí se však lateralita ani nástupem do školní docházky nevyhraní. Nástup do školy je dán sociálním územ a nemusí kopírovat biologické zrání organismu. Často stačí pouze trpělivost. V jiném případě můžeme uvažovat i o tzv. ambidextri neboli ambilateralitě, kdy dítě nebo dospělý jedinec používá stejně dobře obě ruky nebo nohy (oči, uši). Lateralita se často zjišťuje při testech školní zralosti před nástupem do školy. Při jakýchkoli dotazech nebo otaznících se můžete obrátit na dětského psychologa nebo spádovou Pedagogickou-psychologickou poradnu.