Doba jedová 5 – Prokázané reakce u zvířat a lidí

cm doba jedova5

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Část 1 této knihy je něco jako hledání pachatele. V oddíle 1 se popisují prokázané nežádoucí zdravotní obtíže, v dalších oddílech pak jejich teoretické příčiny. Společným motivem nepříznivých účinků uvedených v tomto oddíle je, že nehledě na to, odkud pocházejí – z recenzovaných časopisů, dokumentace předkládané kontrolním orgánům, lékařských nebo novinových zpráv nebo ze svědectví postižených – nikdo se jimi dostatečně nezabýval a pokusy o zahájení dalších studií se spíše aktivně maří.

GM brambory poškodily potkanům zdraví

  1. Potkani byli krmeni bramborami upravenými tak, aby vytvářely vlastní insekticid.
  2. Byl u nich pozorován před-rakovinný růst buněk trávicího traktu, zbrzděný rozvoj mozku, jater a varlat, částečná atrofie jater, zvětšená slinivka a střeva a poškození imunitního systému.
  3. Příčinou nebyl insekticid, ale se vší pravděpodobností proces genetické úpravy.
  4. GM potraviny na trhu – které byly vytvořeny týmž postupem – nebyly podrobeny takovému rozsáhlému testovacímu protokolu.

V roce 1996 zahájila vláda Velké Británie program, který nařizoval dlouhodobé studie bezpečnosti pro všechny GM potraviny. Tým vědců dostal grant ve výši 1,6 milionu liber na vytvoření testovacího postupu. Skupina pod vedením Árpáda Pusztaie z věhlasného Rowettova institutu vyvinula GM bramboru coby první „subjekt“ pro svůj výzkum. Brambory byly upraveny za pomocí genu ze sněženky, který produkuje insekticid nazvaný GNA lektin.

Pusztai a jeho kolegové vedli rozsáhlý výzkum GNA lektinu téměř sedm let a zjistili, že potkanům neškodí. Výzkumníci čekali, že brambora upravená tak, aby vytvářela lektin, bude obdobně neškodná. Ve skutečnosti vláda Velké Británie a Rowettův institut plánoval obchodní využití GNA brambory a měly smlouvy, které specifikovaly, jak si mezi sebou mají rozdělit tantiémy.

Šest potkaních samců bylo přiřazeno do jednotlivých kategorií podle podávané stravy: přirozené brambory, brambory s přídavkem lektinu a GM brambory. Všechny tři testy byly zopakovány se syrovými, vařenými a pečenými bramborami a do stravy potkanů byly přidány doplňky, aby byla kompletní a vyvážená. Zvířata byla usmrcena po 10 nebo 110 dnech. Daný postup byl předem schválen úřadem, který udělil grant, a obdobné návrhy se použily u více než 50 výzkumů vedených institutem. V článku v časopise Nutrition and Health z roku 2003 se píše: „… pozoruhodné je, že podmínky, za nichž pokusy probíhaly, se lišily, a přišlo se na několik způsobů, kterými lze demonstrovat možné dopady GM potravin na zdraví.“

GM brambory nepříznivě postihly prakticky všechny orgánové soustavy mladých potkanů – většina změn se objevila po pouhých 10 dnech. Mozky, játra a varlata byly obecně menší, což svědčilo o narušení normálního procesu růstu, způsobeném buď malabsorpcí živin, nebo neznámými toxiny. Bílé krvinky reagovaly na napadení pomaleji, to ukazovalo na poškození imunitního systému; orgány podílející se na vytváření a posilování imunitního systému, včetně brzlíku a sleziny, rovněž vykazovaly změny. Zvířata měla zvětšenou slinivku a střeva a částečně atrofovaná játra. A ve všech případech způsobily GM brambory proliferační buněčný růst v žaludku a tenkém a tlustém střevě; výstelka byla značně tenčí než u kontrolních subjektů. Ačkoliv nebyl zjištěn žádný nádor, takový růst buněk může ukazovat na předrakovinný stav.

Naproti tomu krmivo sestávající z nemodifikovaných brambor a s přidaným lektinem potkany v podstatě nijak nepostihlo. A dokonce ani tehdy, když dostávali více než 700x větší množství GNA lektinu, než jaké produkovaly GM brambory, nebyly jeho dopady ani zdaleka takové jako u GM brambor. Poškození zdraví potkanů nezpůsobil tedy lektin, nýbrž podle všeho „proces genetické modifikace jako takové“. To znamená narušení genomu brambory a rovněž nepředvídané účinky doplňkového genetického materiálu, který byl do brambory vložen spolu s genem lektinu. Studie vyvolala závažné otázky týkající se bezpečnosti všech GM produktů na trhu, z nichž většina byla vytvořena týmž procesem a za přispění téhož doprovodného genetického materiálu. Za normálních okolností by se vědci takovýmito znepokojivými výsledky dále zabývali a zjišťovali by příčinu problémů, vyhodnocovali by dopady na samice a testovali GM potraviny na trhu, aby viděli, jestli mají obdobné účinky. To se však nestalo.

Výzkum byl zastaven, vědci umlčeni

Pusztai byl pozván do televize, aby zde pohovořil o GM potravinách. Se svolením svého ředitele poskytl rozhovor a mluvil v něm obecně o svém výzkumu – aniž by zmiňoval ještě neuveřejněné podrobnosti. Asi na dva dny se z něj stal hrdina institutu, byl neustále v obležení tisku. Pak, údajně po dvou telefonátech z kanceláře premiéra Velké Británie, jej recepční poslala k řediteli. Následujícího rána byl Pusztai propuštěn po 35 letech působení v institutu a umlčen pod hrozbou soudního sporu, dvacetičlenný tým výzkumníků byl rozpuštěn a projekt ukončen. Část výsledků byla nakonec publikována v časopise Lancet. Přestože se jednalo o předběžné důkazy, zůstal tento výzkum nejdůkladnější krmnou studií GMO, jaká kdy byla otištěna.

Ukázka z knihy Doba jedová 5.