Co jsou dioxiny?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dioxiny (polychlorované dibenzo-p-dioxiny, PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF) patří mezi chlorované uhlovodíky vznikající jako nežádoucí složky při chemických reakcích v průmyslové výrobě, při spalovacích procesech (dřevo, uhlí) za přítomnosti chlóru a při fotochemických reakcích v atmosféře.

Tyto látky nemají žádné praktické využití, nebyly tedy cíleně vyráběny. Pomocí prachových částic jsou rozšířeny po celé zeměkouli. Ukládají se na rostlinách nebo v důsledku promývání vzduchu deštěm i v půdě a vodách.

Toxicita
Toxicita některých dioxinů je velmi vysoká a v závislosti na délce expozice a koncentraci působí u člověka nepříznivě na imunitní a hormonální systém, na játra a nervovou soustavu. Některé dioxiny mají rovněž účinky teratogenní a karcinogenní. Denní limit příjmu dioxinů je podle WHO 70-280 pg pro člověka vážícího 70 kg (1 pg je jedna triliontina gramu). Statisticky vychází, že denně člověk průměrně přijme cca 120-180 pg dioxinů z potravy a vzduchu. Koncentrace dioxinů se vyjadřuje v přepočtu na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin a jejich toxicitu lze vyjádřit jako TEQ (toxický ekvivalent).

Obsah v potravinách
Hlavními potravinovými zdroji jsou hovězí a drůbeží maso a mléko (včetně mateřského). V r. 1999 došlo k mimořádné aféře s kontaminovanými kuřaty z Belgie. Živočišný tuk pro výrobu krmiv byl nedbalostí kontaminován technickým prostředkem s obsahem PCB, který se při zahřátí (při zpracování krmiva) částečně mění na dioxiny.

Opatření
Od té doby byla přijata v rámci EU řada legislativních opatření a věnuje se velká pozornost zjišťování obsahu těchto látek v krmivech i potravinách.

Dioxiny sledujeme, v ČR problém není

V Německu v posledních dnech řeší nepříjemný problém se zjištěním nadlimitního množství dioxinů v krmném tuku, který byl použit pro výrobu krmných směsí pro drůbež a prasata. Existuje tedy závažné riziko, že se tyto rakovinotvorné látky kumulují v drůbežím mase, vejcích, popřípadě ve vepřovém mase prostřednictvím závadného krmiva.

Státní veterinární správa ČR neobdržela prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) žádnou informaci, že by něco závadného směřovalo do ČR, ale jsme i v přímém kontaktu s orgány německého státního veterinárního dozoru.

Německá strana vydala prostřednictvím RASFF tyto informace: V listopadu bylo dodáno  celkem  526 tun krmného tuku od společnosti  Harles & Jentsch  do firmy Agrarhandelsgesellschaft mbH & Co (SAFU Zörbig) v Sasku – Anhaltsku. Společnost SAFU Zörbig použila krmný olej do krmných směsí pro prasata a drůbež v množství 2 – 3%.  Celkem přibližně 530 tun krmné směsi bylo vyrobeno 13. – 14. 11. 2010 a přibližně 542 tun 20. – 21. 11. 2010. A důležitý dodatek, že kromě zásilky vajec do Nizozemska nesměřovala žádná zásilka mimo území Německa a všechny dotyčné farmy a hospodářství jsou uzavřeny.

Kdyby bylo zjištěno, že kontaminované krmivo, nebo potenciálně kontaminované potraviny byly odeslány na území ČR, byli bychom neprodleně informováni a jsme připraveni podniknout veškeré nezbytné kroky k tomu, aby se tyto potraviny nedostaly až ke spotřebiteli.

I přes to, že dioxinový problém je problémem nikoli českým, rozhodl Milan Malena, šéf SVS ČR, o jistých preventivních krocích: vytipovat distribuční centra, kam by mohly směřovat potenciálně závadné německé výrobky a odebrat u některých kontrolní vzorky a vyšetřit je na přítomnost dioxinů.

Nicméně lze zopakovat, že na základě dosavadních poznatků, informací a zjištění nejsou na českém trhu, ani potenciálně závadné výrobky ani krmivo, což je dobrá zpráva jak pro zákazníky, tak pro chovatele hospodářských zvířat. Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna distribuce kontaminovaného krmiva do ČR, a vzhledem k výsledkům pravidelného monitoringu cizorodých látek, který celoročně provádí Státní veterinární správa, lze říci, že výrobky českých producentů jsou v tomto ohledu zcela bezpečné. V posledních 5 letech nebyl zjištěn žádný nadlimitní nález dioxinů v produktech živočišného původu.

Je celkem pochopitelné, že situaci s jistým znepokojením sledují jak zástupci chovatelských svazů, zemědělců, výrobců potravin i spotřebitelů, proto podle Milana Maleny Státní veterinární správa ČR uvádí, že bude situaci pečlivě ve spolupráci s Agrární komorou a Potravinářskou komorou nadále sledovat a bude i nadále v kontaktu s německou stranou.

Tisková zpráva SVS ČR z 5. 1. 2011

Potraviny na českém trhu jsou bezpečné, všechny kontrolované vzorky masa jsou v pořádku

Všechny vzorky masa, které v souvislosti s nálezem dioxinů v masných výrobcích a vejcích ve Spolkové republice Německo kontrolovaly česká Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vyhověly maximálním limitům pro dioxiny. U vajec se jednalo jen o jednu zásilku, z níž inspektoři odebrali vzorek. Dle informací německé strany do ČR žádné ani potenciálně závadné potraviny nebyly vyvezeny. Intenzivní kontroly budou pokračovat.

„Potraviny na českém trhu jsou podle všech dosavadních kontrol bezpečné,“ vyjádřil se ministr Ivan Fuksa. „Limitům na dioxiny vyhověly všechny vzorky vepřového masa, které byly testovány. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dozorovými orgány podnikne další kroky, aby náš potravinářský trh nebyl nyní ani v budoucnu ohrožen.“

Nicméně negativní výsledky kontrol i v dalších členských státech a také skutečnost, že k samostatným krokům sáhlo jen velmi málo zemí, dávají vysokou míru záruk, že spotřebitelé mimo Německo se nemusejí zneklidňovat.

Kontrolou prošlo šest vzorků vepřového masa, všech šest vyhovělo maximálním limitům pro dioxiny a furany včetně polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem podle nařízení Komise (ES) 1881/2006. Při kontrole vajec z Německa byla identifikována jedna zásilka, ze které se odebral vzorek. Testování trvá několik dní, nicméně německá strana ujistila, že do ČR nic ani potenciálně závadného vyvezeno nebylo.

Na pokyn ministra Fuksy zintenzívnily příslušné organizace – Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – kontroly potravin, které je možno v souvislosti s nálezy dioxinů v sousedním Německu považovat za rizikové. Přestože nebyla zaznamenána informace o dovozu rizikových potravin z Německa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se zaměřila na intenzívní kontroly vajec, drůbežího a vepřového masa zejména v obchodních řetězcích s vazbou na dodávky z Německa.

České kontrolní orgány se nesoustřeďují jen na potraviny, ale sledují také krmiva. S ohledem na události v Německu provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) okamžité kontroly výroben olejů, které jsou u nás registrovány jako krmivářské provozy. Kontroly jsou zaměřeny i na správné postupy skladování a nakládání s krmnými oleji.

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 10. 11. 2011.