Temperament – cholerik

cm kricici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Temperament, jinými slovy vzrušivost, dispozice reagovat určitým způsobem na okolí, byl předmětem zájmu již ve starém Řecku (např. Hippokrates, Galénos) a ani v moderní vědě není jeho význam opomíjen (např. Jung, Pavlov). Temperament je do značné míry vrozený a má co do činění především s vývojem nervové soustavy a mozku. V rodové linii nebývá většinou obtížné nalézt více jedinců s podobnými temperovanými rysy. Projevuje se již od raného dětství a v podstatě se po celý život člověka výrazněji nemění. Temperament ovlivňuje dynamiku myšlení a jednání jedince a také jeho prožívání, hloubku a intenzitu emocí.  Z výše uvedeného je zřejmé, že žádného člověka nelze jednoznačně zařadit pod jednu charakteristiku, i přesto, že v určité fázi života se může jeden z typů více projevovat. Vliv na naše jednání má i výchova, kultura, naše zkušenosti a mnoho dalších, vnitřních i vnějších faktorů.

Pro zjednodušení zde budeme vycházet z klasického členění podle Hippokrata, které je pravděpodobně nejznámějším způsobem typologie temperamentu.

Cholerik

Cholerici jsou vznětliví, vášniví a tvrdohlaví. Jsou to rození vůdci – jistě bychom jich našli dost mezi dobyvateli, králi nebo třeba náboženskými vůdci. Rádi prosazují svoje vize a cíle a jsou ochotni a schopni dlouho a vytrvale přesvědčovat ostatní o své pravdě. Neradi na něco nebo někoho čekají, chtějí jít vpřed, jednat. Věří v úspěch, máloco je dovede odradit, a pokud přece jen někdy neuspějí, rychle se oklepou a znovu vyjdou vstříc s vírou, že žádná překážka není tak velká, aby ji nebylo možno překročit. Bývají odvážní, pracovití, nezdolní a optimističtí. Dovedou s úspěchem dotáhnout do konce projekty, které již ostatní považovali za ztracené nebo příliš náročné. Jejich entuziasmus bývá doopravdy „nakažlivý“.

Nebývají konvenční, nejsou ochotni účastnit se aktivit, které vyhodnotí jako nudné nebo směšné. Spíše naplánují vlastní akci a pozvou pár přátel, se kterými si dobře rozumí. Mívají málo přátel – přestože se obvykle snadno seznamují, někdy je pro ně obtížné akceptovat odlišné postoje a názory, a tak časem zůstanou jen ti, se kterými se nedostávají do konfliktů.

Tito lidé plně naplňují rčení „co na srdci, to na jazyku“, jsou přímí, otevření diskuzi, rádi argumentují a obvykle ocení společnost podobně založeného partnera. Dovedou snad nejlépe ze všech temperovaných typů odsunout při diskuzi stranou svoje pocity a držet se jen logické argumentace. Mívají potíže dát najevo porozumění a soucit, což na druhé straně může působit jako nezájem a necitlivost. Neznamená to však, že by prožívali méně než ostatní – radost, smutek nebo blízkost však vyjadřují skutečně jen těm nejbližším lidem. Lásku dávají najevo častěji než obyčejným „miluji tě“ vytvářením společných zážitků, spíše činy než slovy.

Jsou to lidé, kteří velmi rychle vzplanou, vzruší se nebo rozčílí. Cholerik mívá velmi proměnlivou náladu, dovede být nevraživý a nepříjemný, a taková nálada mu může vydržet po poměrně dlouhou dobu. Umí být sarkastický a nezdráhá se říct, co mu právě přijde na mysl. Stejně tak dovede vášnivě obhajovat své názory a postoje. Někdy je jejich výbušnost dostává do riskantních nebo rizikových situací. Jejich silnou stránkou je, že se stejnou vášní a vehemencí jako hájí sebe, obvykle brání i svoji rodinu a přátele. A ani v oblasti sexuality nezůstávají chladní a odtažití.

V práci se často projevují jako schopní organizátoři, jsou zaměřeni na úkoly a cíle a k tomu vedou i ostatní – ať už jsou to jejich podřízení nebo kolegové. Dávají přednost praktickým a rychlým řešením před dlouhým plánováním. U zrodu mnoha projektů stál člověk s cholerickým temperamentem, který jej hnal dopředu, k cíli. Mezi podnikateli jistě bude dost jedinců s takovými rysy. I přes nesporné organizační schopnosti je zde stále riziko – pro svoji netrpělivost, výbušný temperament a vysoké nároky mohou druhé od spolupráce odradit. Úspěch je pro ně nejdůležitější.

V oblasti rodinného života bývají obvykle stejně nároční jako v zaměstnání. Pokud se rozhodnou založit rodinu, naučí své děti, jak si stanovovat své cíle a jak za nimi jít, s vůlí a vírou v úspěch. Jejich domov pravděpodobně bude uspořádaný podle jasných pravidel a bude v něm vládnout pevný řád. Protože bývají velmi odolní, mohou být neocenitelnou podporou při náročných nebo krizových situacích. Mohou mít tendence všechny ovlivňovat a řídit i dlouho poté, co jsou již děti dospělé – a někdy je potřeba velké energie, aby se dětem skutečně podařilo zcela osamostatnit. Naštěstí si lidé s cholerickým temperamentem často volí klidnějšího partnera, který jejich dynamičnost a impulzivitu dovede dobře vyvážit.