Riziková těhotenství a poruchy plodnosti

cm tehotna zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Stále častěji se západní civilizace setkává s rizikovými těhotenstvími a poruchami plodnosti. Jsou to neošetřené civilizační choroby. Medicína ale ví, jak jim zabránit. Hledá se viník, proč ve zdravotnictví neexistuje jejich prevence.

Medicína a zdravotnictví nejsou obsahově totožné pojmy. Poznatkové bohatství, kterým moderní medicína (rozumí se lékařská věda) disponuje, nemusí zdravotnictví zcela využívat. To, co nás v nepřeberném množství poznatků zajímá, jsou informace o biochemických procesech v buňkách. To jsou totiž poznatky dovolující nahlédnout do mechanismů vzniku civilizačních chorob. Poskytnou nám obraz o největším segmentu činnosti zdravotnictví.

Zdravotnictví

Vybereme-li si z možných úhlů pohledu na naše zdravotnictví jako měřítko efektivity využití poznatků moderní medicíny o původu civilizačních chorob, padne na systém zdravotnictví a na jeho lékařský stav nepříznivé světlo. Na straně medicínského pokroku ve světě zjistíme, že vědci po roce 1962 popsali na molekulární úrovni biochemické procesy v buňkách, jejichž bezporuchový chod je podmínkou pro udržení stálosti vnitřního prostředí v organismu, a tím i zdraví.

Popsali také předpoklady pro zabezpečení trvalé fyziologické souhry těchto biochemických procesů. Do těchto předpokladů patří trvale zajištěné dodávání vitaminů: kyseliny listové, B2, B6 a B12 a minerálů hořčíku a zinku, dále ještě betain. K němu jen tak mimochodem – zákaz jeho používání v potravinových doplňcích vydaný Evropskou komisí je asi ukázkou korupce, pomocí které se farmaceutická lobby snaží mařit zlepšování zdraví lidí (betain je látka normálně se vyskytující v lidském organismu a je potřebná k metabolizaci homocysteinu v játrech).

Objev významu metabolismu homocyteinu se v praxi nevyužívá, protože příslušníci lékařsko-farmaceutické lobby nevynechají jedinou příležitost k pokusům potlačovat použití vitaminů a dalších potravinových doplňků k upevnění zdraví. S přispěním části lékařů se tato lobby snižuje k šíření dezinformací o jejich malém významu v prevenci a léčení civilizačních chorob. Snaží se, aby zanikla informace o významu pravidelného, správného dávkování vitaminů a minerálů, které zlepšuje metabolizaci homocysteinu. Dnešní člověk se kvůli jejich zisku nemá dozvědět, jak nezbytné je užívání vitaminů v tabletové formě pro zachování zdraví.

Lékaři pracující pro tuto lobby matou lidi vytvářením iluze, že náš jídelníček je natolik pestrý a obsahuje takové množství zeleniny, že bez problémů uhradí celou biologickou potřebu vitaminů člověka. Tato iluze je popřením zpráv o tom, že v průběhu posledních padesáti let poklesl obsah vitaminů a minerálů v zelenině o 80 %! Takový pokles je důsledkem intenzivního obhospodařování půdy a kyselých dešťů. Zabezpečit chod buněčné biochemie a tím snížit riziko postižení některou z civilizačních chorob proto dnes můžeme již prakticky jen pomocí vitaminů v tabletách.

Pravidelné užívání vitaminů je součástí aplikace objevu příčiny vzniku civilizačních chorob k jejich kauzálnímu léčení a prevenci. Tím, že tyto poznatky a celý objev příčiny vzniku civilizačních chorob nejsou zahrnuty do učebnic pro lékaře a mediky, neumějí lékaři civilizační choroby léčit. Neznají přírodní zákony, které řídí chod biochemických procesů v lidském těle a na jejichž bezporuchovém chodu závisí zdraví a život člověka.

K předchozímu patří další argumenty, jež umlčí ty lékaře, kteří by chtěli protestovat proti nařčení z neznalostí. Obvykle se ohradí, že například vysoký krevní tlak léčí kauzálně, protože zasahují do narušených procesů, které jsou popsány dokonale a na molekulární úrovni (funkce kalciových kanálů). Mají zdánlivě pravdu, ale jen do chvíle, než padnou otázky: „Je toto léčení skutečně kauzální? Neexistuje ještě něco hlubšího, co poruchu funkce kalciových kanálů vyvolává, ale zůstává mimo pozornost lékařů a mimo léčebný zásah?“ Podobné je to s cholesterolem.

Medicína

Jedinou jistotou je, když použitá metoda zasahuje na samém začátku řetězce biochemických změn a poruch, jež vedou ke vzniku „té jejich“ civilizační choroby. Pak je to nejvyšší dosažitelná meta znalostí lékařské vědy v léčení a prevenci civilizačních chorob. Spočívá ve znalosti metabolismu homocysteinu a jeho významu pro zdraví. Další děje, které by předcházely poruše tohoto metabolického úseku, již nelze najít, nebo se to alespoň vědcům doposud nepodařilo.

Homocystein nahromaděný v krvi v důsledku své nedokonalé metabolizace při nedostatku vitaminů v buňkách se projevuje jako toxická látka. Teprve v poslední době se přichází na to, že jako organická kyselina hromadící se v krvi posouvá její pH hluboko na kyselou stranu. Po vyčerpání zásob alkálií v krvi tak vzniká „okyselení“ vnitřního prostředí, které se tělo snaží za každou cenu zmírnit. Moc možností nemá – jako zdroje alkálií využívá vápník z kostí a také se snaží „kyselost krve zředit“ zadržením vody.

U žen bývají tyto poruchy regulace spojeny se vznikem nadváhy a jsou hlavní příčinou vzniku osteoporózy. Prostředky používané „na snížení kyselosti“ neúčinkují trvale bez snížení hladiny homocysteinu v krvi. Samy o sobě nezabrání upadnutí vnitřního prostředí těla do trvale kyselé reakce, která je příznivá pro nádorové buňky.

Další generace

Jak zvýšený homocystein poznamenává mladé lidi? Již jsme si řekli, že při hromadění v krvi se začne uplatňovat jeho kyselost a toxicita. Nedostatek kyseliny listové ve stravě znamená deficit v dodávání stavebního materiálu (metylové skupiny) pro syntézu bílkovin a pro tvorbu kvalitní DNA. Svojí toxicitou poškozuje homocystein enzymy. Tyto změny včetně nedostatku vitaminů znamenají další narušení stálosti vnitřního prostředí v organismu. Podívejme se popořadě, jaké to má důsledky.

Toxické porušení enzymů homocysteinem, navíc v kyselém prostředí, se týká i enzymového vybavení vajíček a spermií. Nefunkční enzymy těchto zárodečných buněk nedovolí jejich splynutí ani při opakovaných pokusech o otěhotnění. Tak vzniká další neplodný pár, který uvažuje o řešení asistovanou reprodukcí. Ta sice většinou dá vzniknout těhotenství, ale za cenu rizika, že při umělém oplodnění splynou dvě DNA poškozené nedostatkem metylových skupin a vitaminů během svého vývoje v pohlavních orgánech partnerů. A důsledky?

Tyto dva deficity působí chyby ve formování DNA, jinými slovy: dochází tu ke vzniku genových mutací, které jsou příčinou vrozených poruch metabolismu, imunity, nebo vrozené dispozice k objevení takových onemocnění, jako je leukemie v dětském věku. Pediatři, kteří vykonávali svoji praxi v šedesátých a sedmdesátých letech, vzpomínají, jak se divili, proč začalo náhle přibývat těchto onemocnění.

Dnes již víme, že toxické poškození vajíček a spermií během jejich vývoje v prostředí rodičovských těl se zvýšenou hladinou homocysteinu nemusí bezpodmínečně způsobit neplodnost páru. Vždy ale znamená zvýšení rizika, že se dítě narodí s některou z vrozených poruch. Asistovaná reprodukce toto riziko nezmenšuje. Tento článek by měl budoucí rodiče upozornit na tato nebezpečí a na možnost prevence. Měl by jim dát představu o neštěstí, které rodiče pociťují v kontaktu s dětským lékařem poté, co se od něho dozvěděli, že nemoc nelze vyléčit, ale že je možné zabránit jejímu vzniku.

Existence rozporu mezi možnostmi prevence těchto onemocnění, jež nabízejí výsledky výzkumu, a praktickou péčí o zdraví, která je nevyužívá, je děsivým ohodnocením stavu našeho zdravotnictví. Na vzniku tohoto nepříznivého stavu se podílejí samotní lékaři a také počínání ministerstva zdravotnictví, jež se zatím nepodařilo přimět, aby začalo jednat o nápravě.

Neochota ministerstva k takovému jednání se jeví jako dávání přednosti podnikatelským zájmům před zájmem občanů. Zřejmě tu působí obavy, že úspěch prevence by se projevil nejen ve snížení počtu rizikových těhotenství a v menší četnosti vrozených poruch a vad, ale také ve snížení výskytu ostatních civilizačních chorob. A to by poškodilo zájmy farmaceutických firem. Ty „jako správní podnikatelé“ pečují o kontinuitu svých zisků, a tu jim zajišťují pouze nemocní lidé. Zdravé jedince k ničemu nepotřebují.

Z napsaného vyplývá, že v péči o zdraví se vyvinul hluboký rozpor mezi zájmem občanů na jedné straně a zájmy farmaceutických firem: lidé mají přání těšit se ze svého dobrého zdraví a ze zdraví a prospívání svých dětí. Naproti tomu výrobci léků (a s nimi i další subjekty podnikající ve zdravotnictví) potřebují pravý opak – co nejvíce nemocných. Dá se usuzovat, že tato jejich potřeba vyvolala asociální opatření, jejichž výsledkem je, že se podstata objevu příčiny vzniku civilizačních chorob a vysvětlení jeho významu nedostaly do lékařských učebnic a také že se o nich nepřednáší medikům a nepíše se o nich v denním tisku.

Jeden z pacientů, který poznatky o příčině vzniku civilizačních chorob využívá, navrhl obejít překážku v informování veřejnosti o významu homocysteinu při vzniku civilizačních chorob a zformovat „Paralelní péči o zdraví“. Zkusme se podívat, jak by taková podoba péče mohla fungovat.

Prevenci rizikových těhotenství a prevenci vzniku vrozených poruch a vad mohou úspěšně uskutečnit budoucí rodiče, pokud s ní začnou nejméně pět měsíců před možným otěhotněním. Tato lhůta je podmínkou účinnosti, nebo chcete-li raději zabezpečení, že se dítě narodí zdravé. Ke lhůtě patří následující časová kalkulace. Ode dne stanovení hladiny homocysteinu u obou partnerů běží dva měsíce, po které partneři užívají stanovené dávky vitaminů a minerálů, s jejichž pomocí se má dosáhnout snížení hladiny homocysteinu. Po dvou měsících se provede u obou kontrolní stanovení hladiny homocysteinu.

Ukáže-li výsledek tohoto druhého stanovení pokles jeho hladiny do blízkosti fyziologické hladiny 6,3 µmol/l, začne běžet tříměsíční období udržování této nízké hladiny. Během této doby postupně bez zužitkování zaniknou poškozené zárodečné buňky obou partnerů a začnou je nahrazovat zdravá vajíčka a nepoškozené spermie schopné vajíčko oplodnit. V součtu je tedy třeba u „normálně fungujících“ jedinců pět měsíců na obnovu produkčního zdraví.

U jedinců nefungujících normálně, to znamená s nějakou překážkou, která brání snížení homocysteinu na fyziologickou hodnotu, je třeba překážku najít a odstranit, což je obvykle práce na několik dalších týdnů.

Pro budoucí rodiče je investice do obnovení normálního metabolismu homocysteinu ve svém vlastním těle nejen investicí do zdraví jejich dětí, ale zabezpečí si tak současně vlastní dobré zdraví na řadu let.