Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci „Výchova ke zdraví a kvalita života“

cm rodice s detmi2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dámy a pánové, děkuji organizátorům konference za možnost seznámit Vás s doposud málo známou metodou, která může zásadně ovlivnit výchovu ke zdraví. Etiko-terapie odhaluje příčiny nemocí v duševně duchovní oblasti. Hledá v životě nemocného místo, kde se odklonil od vesmírných zákonů lásky a jednoty, hledá příčiny nemocí v nemravných vztazích k sobě i k druhým.

Její zakladatel, český lékař Ctibor Bezděk, už v roce 1931 formuloval troufalou myšlenku o tom, že v hloubce příčin nemocí a běd člověka jako jedince i celé společnosti je jedna lidská vlastnost a tou je sobectví – mravná vada. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že cílenou anamnézou rozšířenou o duševně duchovní rozměr života nemocného lze nalézt diagnózu nejen nemoci, ale dokonce její příčiny. Ta je, jak se ukazuje, nikoli ve hmotné, ale v nehmotné vztahové – sociální sféře. Etiko terapeut se snaží najít bod, kde došlo ke vzniku mravní vady, kdy se jedinec odklonil od své přirozenosti a vydal se cestou strachu nebo pýchy. Sleduje, jak se na plátně těla promítají myšlenkové či citové postoje a zvyky (latinsky mores, řecky étos). Může tak rozpoznat, jsou-li zdravé – mocné, nebo destruktivní až zhoubné, tedy nemocné.

Chceme-li dojít k příčinám a zjednat jejich nápravu, musíme se často vrátit do dětství, kde nevhodnou výchovou tyto zlozvyky vznikly. Sugestivní, direktivní autorita rodiče či vychovatele nebo absence zájmu a láskyplných vztahů formuje nemocné postoje dítěte. Naopak kompetentní výchova umožní předejít vzniku nemoci. Od etiko-terapie patologických stavů, které už ve hmotě těla nastaly, tak přecházíme k podstatně efektivnější etiko-prevenci. Podaří-li se její zásady zabudovat do koncepce nově se rodícího oboru výchova ke zdraví, může to mít zásadní vliv na kvalitu života celé populace. Nač podporovat drahé léčebné technologie usilující o nápravu zvyků, které už prosákly do těla v podobě fyzických nemocí, když jim lze předcházet v jejich nehmotné podobě, než vůbec vzniknou!

Ale přeměna zajetých zvyků je přetěžký úkol. Vím, o čem mluvím. Byl jsem lékařem oficiální hmotné medicíny 15 let. Odcházel jsem z ní se dvěma atestacemi z místa zástupce primáře s těžkým srdcem a do neznáma, avšak naprosto přesvědčen, že medicína pracující převážně s hmotným tělem a chemickými léky ke skutečnému uzdravení nestačí. Od té doby se snažím teoreticky i prakticky rozvíjet etiko-terapii. Už 14 let ke mně přicházejí lidé, kterým medicína ani svými nejmodernějšími prostředky nedokázala pomoci a oni zůstávají i nadále nemocní. Nutně, protože hmotným lékem či operací nemůže být odstraněna příčina nemoci ležící hluboko v polo-vědomých postojích a zvycích. Teprve podaří-li se nalézt a odstranit mylné přesvědčení a nemocný změní životní způsob, dochází ke skutečnému uzdravení a zkvalitnění života na všech úrovních.

Etiko-terapie je mocnou pomocí pro zdraví člověka jako jedince, ale společnost bez změny celého systému bude i nadále nemocná.

Léta trvající přeceňování možností materialistické vědy a techniky založené na rozumu, podceňování citu a ženského prvku obecně vytlačilo ze života étos zdravých, láskyplných vztahů a čistého svědomí. Nahradila ho patologie válek o technologickou převahu, o zisk, slávu a moc jedněch na úkor druhých, patologie obrovských sociálních nerovností, a dokonce velmi aktuální hrozba zničení planety Země ekologickou katastrofou.

Když se neskrývaným cílem současných společenských systémů stává neomezený růst růstu ekonomik, maximalizace osobních zisků na úkor okolí, nejde to do nekonečna. Je to na úkor planety, vztahů mezi lidmi i na úkor odcizení člověka sobě samému. Dochází k degradaci duchovní bytosti člověka na pouhého konzumenta umělé virtuální reality, umělé stravy, umělých vztahů… Protože se zapomíná na rozvoj mravních a duchovních hodnot, musí zákonitě přicházet nemoci a katastrofy, aby lidstvo zastavily a přesměrovaly jeho hodnoty.

Nemravná je taková společnost, kde zlo se stalo normou a my už jsme si zvykli. Pokud ještě ne, pak nás čeká obrovská záchranná práce na odstranění následků našeho pyšného egocentrismu a antropocentrismu. Stojíme před nutností vnést znovu do povědomí společnosti fakt, že člověk není jen bytost hmotná, tělesná, ale i duševní a duchovní. Jako taková má na Zemi i své úkoly. Je třeba obnovit rovnováhu mužského a ženského prvku, rozumu a citu. Nastolit tomu odpovídající skutečně etickou, sociální a ekologickou kulturu. Kulturu zdravých vztahů, založenou na lásce k bližnímu.

Cílem etiko-terapie není jen vymizení hmotných příznaků nemoci těla, ale uzdravení těla, duše i ducha. To však není možné bez návratu společnosti k zákonům lásky a jednoty. Náš původ je totiž duchovní a naší pravou podstatou je LÁSKA.

Knihy MUDr. Vladimíra Vogeltanze  Co s doktorem – cesta etikoterapie I. díl a Co s doktorem – cesta etikoterapie II. díl naleznete v naší nabídce.