Předpojatost

cm odmitajici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

K dnešní úvaze v rámci rozborů zdravotního stavu pacientů, se kterými se setkávám v internetové poradně, jsem si vybral zvláštní, ale přesto v mnoha případech podstatné téma s názvem PŘEDPOJATOST.

Podle encyklopedie můžeme tento termín také vyjádřit podobnými synonymy – zaujatost, podjatost, ne-objektivita, strannost, nekritičnost proti něčemu, někomu nebo sobě.

Mnoho životních událostí ovlivnilo pacienta natolik, zvláště pokud trpí chronickou nemocí, že se stal předpojatým. A vůbec si to neuvědomuje. Do mysli si vštípil svůj názor, dlouhá léta je léčen podle jistých zvyklostí a tradic a zjišťuje, že se jeho problém nelepší, že léky, které užívá, mu neprospívají. Začne si tvořit vlastní teorii, co je správné, jak by to mělo být, ale nemá v tom jistotu, jako by potřeboval něco více, ale neví, co. Vytvoří si určitý model své představy a potřebuje někoho, kdo mu tu teorii potvrdí. Mimo jiné diskusní pořady a „čety“ na internetu navštíví také naši poradnu. A tehdy se ukáže, jak svůj problém není pro svou zaujatost a předpojatost s to pochopit, a nepřijímá jiný názor. Při detailnějším rozboru se ukazuje, že vlastně nepřijímá názor od nikoho. Je to až tvrdohlavost. Má v sobě blok. Při čtení Bible se také dočteme o tom, že pro správné vedení křesťanského života je třeba nejprve odstranit předpojatost. Jinak prožíváte veškerý život v konfliktech a nemocech.

V přírodě jsou v době páření dva jedinci do sebe tak zahledění a sebou navzájem zaujatí, že přehlédnou i nebezpečí, jež se k nim přiblíží. Předpojatost vypíná ostražitost, přirozenou obranu, a v mysli tvrdohlavého a předpojatého jedince se usadí hlavní téma: „Raději budu trpět, než abych připustil jiný názor“.

Takový pacient většinou poradnu brzy opustí. Nebo se stane, že prvním kontaktem, který přinesl pro něj nepřijatelnou teorii, bylo pouze zaseto semínko, které v jeho mysli uvízlo. A jak čas běží, semínko klíčí, neboť se s podobnou filozofií setká znovu, z jiného zdroje. A jednoho dne semínko vyroste v mladou rostlinku, zvláště tehdy, kdy tutéž informaci dostane potřetí, třeba od svého nejbližšího, souseda, kolegy. Mezitím absolvoval různá vyšetření, hledal odborné názory u specialistů, užíval nejmodernější léky, utratil spoustu peněz a dospěl k názoru, že tudy jeho cesta nevede. Zaseté semínko z naší poradny konečně dokázalo porazit předpojatost a tvrdohlavost a dotyčný poradnu navštíví znovu, tentokráte s postojem pokory, uši má nakloněny ke slyšení slova.

Téma také úzce souvisí s jiným článkem: Jen ho nechej, ať se spálí. (Podobnost názvu se známým filmem je náhodná). Zde je zaznamenána obdobná cesta vývoje chápání problému pacienta: Jen ho nechej – on se ještě potřebuje trápit.

Po vícero letech poradenské praxe si troufám tyto články napsat, neboť je mohu dokumentovat u svých pacientů, jestliže jsem se s nimi setkal v poradně před léty a vysvětloval jim postup, kterým se mohou dát, ale oni názor nepřijali, protože si nejprve potřebovali prožít své „kolečko“ trápení.

Žel, stalo se několikrát, že pacient přišel po létech znovu, ale již mu nebylo pomoci. Jeho vlastní předpojatost ho spálila natrvalo.