Karmická medicina 02 – Inteligentní Vesmír

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Malé odbočení: Možná jsem to měl uvést hned v první-úvodní kapitole: V žádném případě si autor nemyslí, že by duchovní medicína ve svém celku byla použitelná pro širokou veřejnost. Opak je pravdou – je zatím jen malé procento lidí na této karmicky mladé planetě, kteří jsou schopni řídit svůj Život podle pravidla – zjednodušeně řečeno – že:

TĚLO JE OBRAZEM DUŠE, že ČLOVĚKU SE MŮŽE PŘIHODIT JEN TO, CO SI ZASLOUŽÍ PODLE PRINCIPŮ NESELHÁVAJÍCÍ KOSMICKÉ SPRAVEDLNOSTI, a že VESMÍR KAŽDÉMU ČLOVĚKU NABÍZÍ DOKONALE PŘIPRAVENOU CESTU, KTERÁ JEHO NESMRTELNOU PODSTATU PŘIVEDE KE ŠTĚSTÍ, KE ZDRAVÉ DLOUHOVĚKOSTI A SOUČASNĚ I K SOLIDNÍMU MATERIÁLNÍMU ZABEZPEČENÍ.

Co víc si můžeme přát?

To, že naprostá většina lidí na této planetě tyto informace nerespektuje, nic neznamená. Jsou to karmicky vzato ještě mladé Duše, které si ještě potřebují hrát na svém pískovišti a ulpívat na svých bábovičkách. Těmto mladým Duším je třeba ponechat ještě dlouhý čas, až povyrostou a budou se schopni učit žít podle lepších pravidel než jsou ta, která momentálně ve společnosti převládají.

Je však velice důležité neustále udržovat při Životě tyto duchovní informace, jejichž pradávné základy se vynořují z nejhlubšího šera dávnověku. Je důležité, aby čas od času alespoň několik jedinců řeklo a zapsalo: „Ano, použil jsem staré texty, zrealizoval jsem s pomocí Boží na sobě tyto prastaré techniky a mohu potvrdit, že dodnes mají svoji platnost a fungují. A navíc – mohu své zkušenosti sdělit modernějším a srozumitelnějším jazykem.“

 

Tak a teď do toho …. Karmická medicina 2 aneb Bůh = Inteligentní Vesmír

Mnozí lidé jsou takzvaně nevěřící – neboli materialisté. Pokud někdy zaslechnu jejich oblíbenou obhajobu, že věří jen tomu, co vidí a co slyší, rád na to reaguji větou:“To ale doma nemůžete mít televizi.“ A jakmile se podiví, proč že by nemohli, s úsměvem jim vysvětluji, že televizní signál je přeci také neviditelný a neslyšitelný a tudíž nemohou věřit ani v jeho existenci.

A s duchovními záležitostmi je tomu podobně – jsou to informace přenášené neviditelnou energií – a přesto v dobře vyladěných lidech tyto signály probouzí celé světy. Mnoho kosmonautů vyletělo vzhůru nad oblohu a žádný z nich tam Boha nepotkal. Ani nemohl. To jen potřeba předávat informace srozumitelným způsobem kdysi přiměla Inteligentní Vesmír k tomu, aby nabídl lidem pomůcku v podobě personalizace – laskavý stařec sedící na obláčku byl lidem srozumitelnější.

A přesto již v minulých stoletích mnohé osvícené Duše Věděly, že Bůh je v podstatě „Veškerenstvo“.
Neboli: Bůh = Život = Veškerenstvo, tj. veškerý projevený i neprojevený Vesmír tvořící jeden úžasný Celek, v němž s trochou tolerance skutečně platí, že „všechno souvisí se vším“. Jedním ze známých zastánců tzv. pantheismu byl i náš J. A. Komenský.

Náš Vesmír, vzniklý v čase Nula takzvaným Velkým třeskem, je jen jeden jediný z nespočtu podobných lokálních vesmírů. Od okamžiku tohoto Velkého třesku probíhá v našem Vesmíru stále stejný proces a tím je Vývoj. Tento Vývoj neprobíhá naslepo, ale má svá pravidla, která byla a jsou k dispozici ve vývojově starších lokálních vesmírech. Je to proces, který nemá konec ani začátek. (Bez konce a bez začátku – to je častá myšlenková bariéra, přes níž se musí lidská Duše přenést, chce-li vnímat kosmické souvislosti.)

Proces předem daného vývoje se týká i naší planety a Života na ní. Z neživé přírody se vyvinula příroda živá, z nemyslících tvorů se vyvinul tvor myslící – člověk. Je tím vývoj u konce? Ještě ne. Z této bytosti se musí vyvinout ještě kdosi-cosi dokonalejšího: Kosmická Bytost, která vnímá ony neviditelné signály jdoucí Vesmírem a která umí podle nich adekvátně reagovat.

K čemu jsou nám tyto informace, které můžeme takto získat?
K tomu, aby se nám žilo dobře a ještě lépe.
Abychom byli dlouhodobě šťastní, zdraví a zabezpečení.

Pokud nám křesťanská víra nabízí trojjediného Boha, má svým způsobem pravdu. Je nutno však vnímat Boha-Otce jako symbol. Je to sám Vesmír ve své dokonalé jednotě a my jako bychom byli jeho děti. Nestojíme však vně tohoto Celku. Jsme jeho součástí. A celek má nepřetržitý zájem o to, aby naše skutky byly co nejvíce v souladu s tím, co Celek vnímá jako nejvhodnější. To, že se tak mnohdy nechováme, je logické a pochopitelné – stále ještě se v našich skutcích odráží ona chaotická energie z počátku světa.

Jako by Energie byla naší kosmickou matkou a Kosmické Vědomí naším otcovských rodičovským principem. A v průběhu vývoje se tato energie i v nás samotných chová stále smysluplněji. Pomalu se zbavujeme chyb a slabostí, které nám svými důsledky komplikují život. Bohužel nejde to jinak, než že se musíme učit na svých vlastních chybách. Stále ještě bude na Zemi platit ono cimmermanovské: „Nejprve se musí zjistit, kudy cesta nevede.“

Kosmický celek je dobře fungující systém. Pokud se nám jeví být s touto větou v rozporu mnoho nepříjemných událostí dějících se na naší planetě, musíme si uvědomit to, že její vývoj ještě zdaleka není ukončen. Obrazně řečeno: jako bychom žili na jednom velikém staveništi. Ale bez ohledu na nepořádek – který je vlastní každé nehotové stavbě – je důležité probouzet, udržovat a posilovat v sobě neochvějnou důvěru v to, že tato stavba je pod dohledem dokonalého architekta a staví se podle dokonalých plánů:

Vesmír coby inteligentní celek totiž ví, jak se staví každý jednotlivý vesmír.
Ví, jak se vyvíjí planeta nesoucí Život.
Ví, jak se vyvíjí inteligentní bytosti, které jednou budou schopny překonat své lidské slabosti, které budou schopny vědomě se svým jednáním přidat a ztotožnit se s těmi Kosmickými Bytostmi, které už k dokonalosti dospěli.

Laskavý čtenář nechť zůstane v klidu. Skutečně není nutné stát se příslušníkem jakékoliv církve. V našich krajích organizování se do skupin vyhovuje jen menšině obyvatel. Velká část ostatních podvědomě cítí nedůvěru k příliš organizovanému náboženskému životu. Opakovaně jsem slyšel nebo četl, že v naší České republice je nápadně nižší účast v náboženských obcích než kdekoliv na Západ i Východ od nás. Jako bychom naplňovali radu z Nového Zákona, která radí lidem, co chtějí mít skutečný živý kontakt s Bohem, aby spíše než do synagog šli raději do svého pokoje a zavřeli dveře. Věřme těm slovům. A věřme Komenskému, že uvnitř nás samotných čeká na nás ono hledané spojení s Vesmírem. Stačí se jen otevřít a naladit na tu správnou vlnu. A pak skrze všem dobře známou INTUICI budeme se učit stále lépe a lépe vnímat všechny potřebné rady, které nám Kosmický celek nabízí.

Přeji Vám hezký den a zase někdy nashledanou u Karmické mediciny – 3. O čem bude? To nevím sám. Ponechme to na Inspiraci, která přijde až bude potřeba, skrze ono výše zmiňované Kosmické vedení.