Karmická medicína 13 – Možná je svět opravdu stvořen z Lásky

muž a žena e1580200292670

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Staří mudrcové prý kdysi vyslovili myšlenku, že svět je stvořen z Lásky. Je pochopitelné, že někomu může tento výrok připadat jako poněkud přitažený za vlasy. Ale zkusme se na věc podívat z jiné strany.

A) Vesmír či kosmos (neboli celý svět) je označení pro veškerý (časo-) prostor, hmotu a energii v něm. Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie i některá náboženství. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně kosmologie a astrofyzika.

B) Současná vědecká astrofyzika, přísně materialistická věda, se (až na některé popírající  výjimky a ty se najdou v každém společenství) shoduje v tom, že ve vesmíru jsou jen 4 % hmoty atomární povahy (z toho jen 1 % svítící), 23 % temné hmoty nejasného původu a 73 % temné energie.  Pro lepší představu kdosi šikovný převedl tato strohá čísla do následující grafické podoby:

Celý náš svět, pozorovatelný našimi smysly, všemi vědeckými přístroji i astronomickými dalekohledy se tak rázem scvrkl na pouhá čtyři procenta celého vesmíru.

Společnou vlastností převažující neviditelné většiny vesmíru je to, že jediné, čím se projevuje v našem „viditelném“ vesmíru, je její velmi silné gravitační působení. Bez gravitační přitažlivosti neviditelné hmoty by se nám neudržely pohromadě galaxie. Protože galaxie (včetně té naší, v níž žijeme –  poeticky nazývané jako Mléčná dráha) rotují kolem své osy, hvězdy na jejich okraji by se vlastní rotační odstředivou silou prostě odtrhly. Na existenci neviditelné energie přišli astrofyzici z ještě kurióznějšího důvodu. To když zjistili, že vesmír ve svých pozorovatelných okrajích nejen že stále expanduje (zřejmě od svého počátku zvaného „Velký třesk“), ale rychlost této expanze se dokonce neustále zvyšuje. K tomu, aby se okrajové galaxie vzdalovaly stále rychleji a rychleji, k tomu jim musí být dodávána stále nová energie. Její předpokládaný zdroj – temná energie – tvoří v grafu 73 % a pro současnou vědu je její původ ještě tajuplnější, než existence temné hmoty. Astrofyzici předpokládají, že temná hmota převažuje uvnitř galaxií, zatímco temná energie je rozptýlena převážně v mezigalaktickém prostoru.

I když se současný výzkum zaměřil na snahu o zachycení nějaké interakce mezi částicemi viditelného a neviditelného vesmíru, je pravděpodobnost této srážky považována za extrémně nízkou. Výzkumníci obsluhující vědecká zařízení ví, že musí být v čekání na kontakt „našeho“ viditelného a měřitelného vesmíru s částicemi temné hmoty velmi trpěliví, protože vědci považují za jisté, že tato většinová část vesmíru prochází naším viditelným světem (včetně našich lidských těl) ještě snadněji, než nůž prochází vzduchem. Je to dáno především tím, že náš viditelný a měřitelný svět je ve své částicové podstatě neuvěřitelně řídký.

Pro lepší představu – kdybychom vytvořili model jediného atomu s tím, že jeho jádro bude mít průměr jeden milimetr (to abychom jej viděli pouhým okem), tak jeho elektronový obal bude mít průměr 100 metrů. Neboli jádro atomu je 100 000 krát menší než jeho obal. Nejparádnější na tom je fakt, že celý ten gigantický elektronový obal má hmotnost téměř zanedbatelnou ve srovnání s ultraminiaturním atomovým jádrem v jeho středu. Atomové jádro je totiž nositelem 99,9%  hmotnosti celého atomu. Jakoby každý atom našeho lidského těla byl tvořen malou těžkou tečkou uprostřed nehmotného elektronového přízraku. Tak moc je z fyzikálního hlediska prázdný celý náš stvořený „hmotný“ svět. A toto minimum extrémně řídké hmoty je navíc jen jednou z forem veškeré „stvořené“ neboli měřitelné energie – to už se také jednoznačně prokázalo.

c) Nyní se můžeme přesunout  tam, kde bylo hledání popisu podstaty světa po většinu doby – zpátky do rozumových úvah, neboli do filosofie. Což je obor lidské činnosti, který není jen  „akademická disciplína, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí a snaží se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.“ (citace z Wikipedie)

Velmi zajímavá je korelace výše uvedených současných znalostí astrofyziky s pojmem „prána“,  kterou staří mistři vnímali jak zdroj veškeré energie. Prána je podle nich obsažena ve všem živém i neživém, jedná se o základní stavební kámen celého Universa. Zřejmě je to upozornění, že viditelný Vesmír vznikl z jakési prapůvodní pralátky = pravděpodobně té, kterou dnes označujeme jako temná hmota a temná energie.


Proč může být malá znalost astrofyziky přínosná i pro karmickou medicínu?

Zajímavé je, že i bez možnosti vzájemného kontaktu jakousi prazákladnější energii uznávali dávní obyvatelé různých koutů naší matičky Země  – Cituji: „Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana, američtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki a z tohoto slova vzniklo také jméno pro Reiki.“

Možná, že v této všudypřítomné „temné hmotě a temné energii“ by skutečně mohl být i zajímavý a člověkem využitelný zdroj regenerační bioenergie, jestliže na něj nezávisle na sobě upozorňovali staří mistři ve všech starších civilizacích celého obydleného světa – přesto, že spolu rozhodně nemohli vzájemně komunikovat.

Pokud hovořili staří „svatí muži“ o tom, že hmota a svět jsou jen jakýmsi přeludem, měli svým způsobem pravdu. Z tohoto hlediska je opravdu velmi legrační, jak se „nevěřící“ materialisté pošklebují „věřícím“. Materialismus lze přitom označit jen za jinou formu „víry“ protože materialista VĚŘÍ jen tomu, co lze zkoumat smysly a vědeckými přístroji. Jenže současný výklad astrofyzikální vědy ukazuje, že materialisty jediný uznávaný „hmotný svět“ tvoří jen 4 procenta celého vesmíru a V TÉMŽE PROSTORU existuje lidskými smysly ani vědeckými přístroji nezachytitelné „cosi“, jež tvoří naprostou většinu světa (96 %).

Zamyšlení na závěr:

Současná astrofyzika nám předkládá informaci, že velkou část veškerého jsoucna tvoří cosi, co se projevuje uvnitř naší galaxie i uvnitř nás samotných převážně jen gravitační silou.
Fajn.
A co je gravitace pro náš obyčejný lidský život?
Gravitace je přitažlivost.
A co je to láska?
To je také přitažlivost – na sociální úrovni.
Mýlili se tedy nějak zásadně staří mudrcové ve svém výroku, že svět je vlastně stvořen z Lásky?

V textu použity citace z těchto zdrojů:

 1. prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.:
  1. Klíčové parametry našeho vesmíru (www.aldebaran.cz/bulletin/2004_40_par.html)
  2. Temná energie (video): www.avc-cvut.cz/avc.php?id=2958
  3. Vakuum současnosti (video): www.avc-cvut.cz/?id=3347
 2. Ing. Milan Červenka PhD.: Temná hmota ve vesmíru (www.aldebaran.cz/bulletin/2003_29_thv.html)
 3. www.cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
 4. www.cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
 5. www.cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
 6. www.zivotni-energie.cz/reiki-schopnost-lecit-vsudepritomnou-energii.html