Co je to duchovní rovina života a světa? (2. část)

cm kameny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na předcházejících příkladech jsem se snažil vysvětlit, že skutečnost má více vrstev. Fyzické smysly však vnímají jen ten dobře zřetelný povrch, tedy to, co je nejvíce vidět. Nedokáží rozpoznat skutečnou atmosféru té události. A s tím nám nepomůže ani rozum. Přesto ta skrytá atmosféra existuje a působí na nás. Je zcela přirozená, je běžnou součástí našeho světa. Není na ní nic nadpřirozeného.

Mnoho lidí ji vnímá, zažívá. A ti lidé, co tuto atmosféru vnímají, nejsou přece blázni. Ano, mluvím o skryté rovině života. Proč je důležité se o tuto skrytou rovinu zajímat?

Smyslové a rozumové vnímání může být zmanipulováno.
Naše smyslové a rozumové vnímání je zmanipulováno. O mnoha věcech se nemůžeme přesvědčit vlastní zkušeností, osobním prožitkem. Například zpráva o státním rozpočtu. Nebo sdělení, že na Měsíci není atmosféra. Že člověk se vyvinul evolucí z opice. Kolik takových oficiálně sdělovaných skutečností přijímáme a považujeme je automaticky za pravdivé. Za takovými tvrzeními přece stojí kapacity – ministr financí, světově uznávaní vědci, úřady pro kosmonautiku. Jsou takto oficiálně sdělované skutečnosti vždy pravdivé? Nebo býváme někdy vědomě a záměrně obelháváni?

Příklad 8: Stačí uvést konkrétní situaci. Ve dnech 19. a 20. 9. 2006 proběhly ničivé demonstrace v Maďarsku. Výsledkem byly vytlučené výlohy, hořící auta, zdemolovaná televizní stanice. A to všechno proto, že maďarský ministerský předseda lhal o stavu ekonomiky země. Kolikrát byla i naše politická reprezentace, nejvyšší představitelé naší republiky, přistiženi při veřejné lži. Následky jsou pak pochopitelné. Jen málokterým politikům důvěřuje více než 50% veřejnosti.

Příklad 9: Jeden stát napadl vojensky jiný stát a dlouhá léta ho okupuje. A politici se snaží to obhájit. Kolik pravdy je v jejich slovech a co jsou pouhé zastírací lži? Jde skutečně o boj proti terorizmu nebo o potřebu kontrolovat naftové zdroje v dané oblasti? Je potřeba sledovat nenápadné nitky a lépe pak situaci pochopíme. Například kdo vydal konečný rozkaz k útoku? Co když to byl ten, jehož rodina vlastní nebo kontroluje koncerny na zpracování ropy?

Ani tištěné informace nemusí vyjadřovat pravdu.
Tisíce vydaných knih nabízejících značně deformovanou pravdu. Ještě horší je, že o mnohé z nich je velký zájem. Jejich autor je přece uznávanou kapacitou, proto je lidé kupují. Pouhé jméno však nebývá vždy zárukou kvality a pravdy. Autoři ve svých knihách tvrdí, že napsali pravdu o tomto světě. A přece tomu tak vždy není. Jak se nám to zamotává. Ani vlastní zkušenost, ani slova politiků, ani teorie vědců, ani televizní vysílání, ani psaná slova, cokoliv z toho nemusí vždy vyjadřovat pravdu. Mnoho vjemů a informací, které na nás působí, jsou vedeny s cílem vědomě překroutit skutečnost a zmanipulovat nás. Naše smysly to nepoznají. Ani náš rozum, poslední a nejvyšší rádce, to často nedokáže odhalit. Lidé se domnívají, že sledují pravdu a jsou velmi rozhořčeni, dozví-li se, že byli podvedeni. Znamená to tedy, že jsme bezmocně vydáni do rukou těch, co nás řídí? Co nás oficiálně veřejně informují? Nebo máme i jiné možnosti, jak hledat skutečnou pravdu o tomto světě, o jeho fungování? Jak se v tom všem máme orientovat? Je vůbec nějaká šance rozpoznat pravdu od lži?

Pravdu přináší skrytá rovina života a světa.
Ano, existuje způsob, jak poznat a pochopit skutečnou pravdu, i když je zakryta snůškou demagogií a lží. Vždyť mnoho lidí už to dokáže. Stačí si uvědomit, že hmotný svět není to jediné, co nás obklopuje. Že hmotné vjemy a oficiálně sdělované informace nejsou tím jediným, co můžeme o dané události získat. Že existuje jakási skrytá rovina života a světa, která v sobě obsahuje pravdu. Pravdu o vývoji lidstva. Pravdu o tom, jak to vypadá na Měsíci. Pravdu o teorii evoluce člověka. Pravdu o tom, kde jsme se tady na Zemi vzali, proč jsme zde, a kam směřujeme. Jen tu skrytou rovinu života najít a naučit se ji vnímat. A o tom chci psát v tomto seriálu příspěvků.

V pozadí za hmotou tedy existuje další skrytá rovina života a světa. Jak tuto skrytou rovinu budeme nazývat? V angličtině používají slovo „spiritual“ a my to překládáme jako „duchovní“, „spirituální“. Protože slovo „spirit“ znamená „duch“. Ale „spirits“ také vystihuje „náladu, rozpoložení, atmosféru“. Slovo „duchovní“ tak na jedné straně vyjadřuje cosi tajemného, záhadného, možná i trochu nadpřirozeného, co je v pozadí za hmotou. Současně ale také naznačuje skrytou náladu, rozpoložení, atmosféru. Tedy to, co mnoho z nás dokáže běžně vnímat.

Takže uzavírám. Každý člověk i každý jeho čin obsahují dvě části, dvě složky, dvě roviny.

  • Fyzickou, materiální, zjevnou rovinu – to je to, co je vidět, slyšet, co lze nahmatat, ochutnat. Tedy to, co vnímáme běžnými smysly. Co vytváří první dojem.
  • Duchovní, nehmotnou, skrytou rovinu – ta představuje skrytou neviditelnou atmosféru, náladu, která doprovází tohoto člověka a jeho činy. Skryté důvody, skryté příčiny, neviditelné hybné síly. Skryté vrstvy skutečnosti, které často mají podstatný vliv na fungování viditelné hmotné slupky.

Skrytá rovina existuje nezávisle na tom, co si o ní myslíme.
Tyto dvě složky navíc existují bez ohledu na to, co si kdo o tom myslí. A jestli tomu věří nebo ne. Čin darovat květinu má svůj nenápadný skrytý záměr, ať to chcete nebo ne. A není to záležitost žádné víry. Je to běžná součást našeho života. Určitý člověk kolem sebe šíří pozitivní náladu a příjemný pocit, aniž by cokoliv říkal. Ani to není žádná víra. Je to prostě reálný děj, i když jej nevidíme zrakem, nebo si to nemůžeme ohmatat. Hmotnou rovinu si můžeme názorně představit jako špičku ledovce, která vyčnívá nad hladinu a každý ji vidí. Zatímco duchovní rovina vyjadřuje ponořenou část ledovce, kterou není vidět. Přitom však právě tato skrytá ponořená část tvoří větší část ledovce a má zásadní vliv na chování celého ledovce i jeho viditelné špičky. Přestože ji svými běžnými smysly nedokážeme vnímat.

Také předměty, zvířata a další bytosti mají skrytou rovinu.
Už jsem vysvětlil, že člověk a každý jeho čin mají skrytou duchovní rovinu, která vyjadřuje určitou neviditelnou atmosféru, náladu, která doprovází toho člověka nebo jeho čin. Která obsahuje skryté důvody jeho jednání. Skryté síly, kterým naslouchá. Pojďme dál. A co třeba peněženka nebo jiný předmět? Také mají duchovní rovinu? Nebo přívalový déšť, povodeň, která zatopí domy. Nebo dopad asteroidu na planetu a následná zkáza veškerého života. Mají také tyto události skrytou příčinu, skrytou duchovní rovinu? A co pes, kočka, medvěd či jiné zvíře. Také mají duchovní rovinu? Odpověď je jednoduchá.

I pes přece může být vlídný, přátelský, pozitivní nebo naopak nevrlý, vzteklý, podrážděný. Takže také jakékoliv zvíře i bytosti jiné povahy mají svoji skrytou duchovní rovinu. Stejně tak všechny lidské výtvory, např. židle, auto, peněžen­ka, obsahují hmotnou část a nehmotnou duchovní rovinu. Ta se v  případě předmětů omezuje na zaznamenání informací o celé dosavadní historii předmětu. Kdo předmět vyrobil a jakou energii do něj vložil – zda energii poctivé práce nebo naopak energii lhostejnosti, nudy a otrocké rutiny či dokonce snahy ub­lížit druhému. Kdo předmět používal a jaký měl k němu vztah. I v tomto případě existovali a existují lidé, kteří dokáží z předmětu odečíst jeho historii. Příslušný obor bývá nazýván psychometriea je to jedna z oblastí jasnovidectví. Příklady naj­deme v životopisném románu Františka Bardona (Frabato) nebo v článcích Miloše Jesenského („Psychometrie kontra archeologie“, „Navrstvený čas“, Skryté skutečnosti 14, 15, 16/2000).

I jakákoliv událost má skryté pozadí.
Také jakákoliv událost má dvě stránky. I tady existuje hmotný fyzický průběh události a nehmotná duchovní náplň, duchovní poza­dí události. Hmotný průběh ukazuje, jak se událost jeví našim fy­zickým smyslům, jak událost z vnějšího pohledu vypadá a jaká je její zdánlivá příčina. Duchovní obal obsahuje odpovědi na otázky, jaký je skutečný vnitřní smysl události, co je vnitřním motorem, vnitřní hnací silou, která tuto událost uvedla v život. A jaké poselství přináší každé ze zúčastněných osob.

Příklad 10: Jednomu člověku vykradli byt. Fyzické hodnocení události z jeho strany pak obvykle vypadá takto: „To je smůla, proč zrovna mně se tohle stalo. To si vůbec nezasloužím. Co to bylo za lumpa, který to udělal?“ Ke skutečnému duchovnímu pozadí události dojdu následujícím způsobem. Začnu uvažovat, co ten člo­věk sám druhému vzal, že se mu stala taková událost. Aha, už pár let odebírá část spotřebované elektřiny načerno a neplatí za ni. Takže sám také krade. A přišel tak vlastně pouze o to, co předtím sám neoprávněně vzal. Duchovní skryté účetnictví pouze provedlo srovnání jeho dluhu. Někdy taková událost přináší duchovní poselství až z předcho­zích inkarnací. Člověk nekradl v tomto životě, důvod pro jeho současné okradení lze však najít v životě předcházejícím. Tehdy byl sám zlodějem a okrádal druhé. Teď si má na vlastní kůži zaku­sit také pocit druhé strany – pocit nespravedlivě okradeného a s tím spojený pocit křivdy. Takové jevy souvisí se zákonem karmy, o kterém budu mluvit jindy.

Skryté pozadí mají všechny objekty přírody.
Duchovní pozadí má drtivá většina všech dalších objektů organické i neorganické přírody – rostliny, stromy, jeze­ra, řeky, rybníky, horské vrcholy, pohoří, atd.  Například v duchovním obalu určitého místa jsou mimo jiné zazna­menány návštěvy všech bytostí, které tímto místem prošly, i udá­losti, které se zde staly. Jsou lidé, kteří dokáží z tohoto poh­ledu energii míst posuzovat a čerpat z ní konkrétní informace tý­kající se minulosti – viz Pavel Kozák (Místa působení). Duchovní rovinu má také planeta Země jako celek, naše Slunce, Sluneční soustava, galaxie i celý Vesmír. Všechno to, co nemá duchovní obal, je již téměř mrtvé nebo těsně před ukončením existence. Ať je to člověk nebo objekt anorganické přírody. Příště si řekneme další důvody, proč je důležité se zabývat duchovním pozadím světa. A jaké důsledky vyplývají z toho, když lidé toto duchovní pozadí odmítají.