Česnek je lepší v prevenci srdečních příhod než statiny

cm cesnek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nedávná TV reklamní relace na léky snižující cholesterol, jako je Lipitor, se jen malým mžitkem vyjádřila, že prostředky medicíny nepředcházejí srdečním příhodám nebo nemocem. Ve srovnání s níže uvedenými vědeckými zprávami, které šíří informace o mnohem důležitějších cílech snižovat hladinu cholesterolu a tím chránit cévy před ucpáváním. Účinky česneku mohou být silnější ve spojení s rybím olejem a konečně oceňuje hloubku podstaty skutečné účinnosti česneku v prevenci srdečních příhod.

Antiaterosklerotický efekt česneku (Allium sativum).
Koscielny J, Klussendorf D, Latza R, Schmitt R, Radtke H, Siegel G, Kiesewetter H. Atherosclerosis 1999 May;144(1):237-49

V randomizované dvojité slepé, placebo kontrolované klinické studii byly u 152 probantů ultrazvukem rozlišeny aterosklerotickými pláty zúžené carotidy a femorální arterie. Nepřetržitě užívali vysoké dávky česnekových tablet. Pozorování a měření bylo prováděno během 48 měsíců. Bylo signifikantně zaznamenáno snížení objemu aterosklerotických plátů o 5 – 18 % nebo dokonce docházelo k mírné regresi procesu. Nárůst aterosklerotických plátů je charakteristický pro věkové období 50 – 80 let a při užívání česnekové léčby se snižuje o 6 -13 %, což odpovídá 4 letům věku.

Zdá se dokonce mnohem důležitější, že aplikace česneku udržuje objem plátů v konstantním stavu během celé doby od 50 – 80 let. Výsledky studie připisují česnekovým přípravkům jednak efekty preventivní, ale také léčebnou schopnost snižovat arteriosklerotickou regeresi plátů.

Publikace typu: Klinické zkoušky
Randomizované kontrolní zkoušky
J Natl Med Assoc 1997 Oct;89(10):673-8

Modulace lipidového profilu pomocí kombinace rybího oleje a česneku.
Morcos NC. Division of Cardiology, University of California, Irvine 92717, USA.

Studie ukázala vliv konzumace ryb na epidemiologii srdečních nemocí a užívání česneku zase vliv na hladinu triglyceridů. Tato studie na sebe vzala úlohu vyhodnotit efekt kombinace rybího oleje a česneku jako dietního doplňku na lipidové subfrakce. Bylo sledováno čtyřicet dobrovolníků s abnormálním lipidovým profilem v jednoduché slepé, placebo kontrolované zkřížené studii. Každý dobrovolník dostával během jednoho měsíce placebo a rybí olej (1800 mg of eicosapentanoic acid [EPA] + 1200 mg of docosahexanoic acid) a současně denně česnekové tabletky (1200 mg). 

Lipidová frakcionace byla provedena na začátku studie, po placebové zkoušce a po aplikaci přípravku. Všichni měli hladinu cholesterolu vyšší jak 200. Všichni byli poučeni, aby dodržovali obvyklou dietu. Výsledky po jednoměsíční suplementaci ukázaly 11% pokles cholesterolu, 34% pokles triglyceridu a 10% pokles LDL a stejně tak 19% pokles rizikového HDL.

Ačkoliv to nebylo významné, byl zaznamenán trend směrem k nárustu HDL. Nebyl to žádný placebový efekt. Tyto výsledky naznačují, že rybí olej a česnek mají kromě známých antikoagulačních a antioxidačních vlastností také schopnost ve vzájemné kombinaci příznivě ovlivňovat lipidové subfakce a to za jeden měsíc užívání. Triglyceridy jsou ovlivňovány do největší míry. Snižování cholesterodu a zlepšování u lipidu/ HDL rizikového poměru naznačuje, že tyto kombinace mohou mít antiatherosklerotické vlastnosti a mohou tvořit ochranu proti rozvoji koronární arteriální nemoci.

Publikace typu: Klinické zkoušky
Randomizované kontrolní zkoušky
Wien Med Wochenschr 1999;149(8-10):217-24 [Pleiotropic effects of garlic] [Article in German] Siegel G, Walter A, Engel S, Walper A, Michel F. Institut fur Physiologie, Universitatsklinikums Benjamin Franklin, Freien Universitat Berlin, Deutschland. siegel@mail.grumed.fu-berlin.de

Česnek jako bylinný prostředek snižuje velké množství rizikových faktorů, které hrají přesvědčivou roli v genesi a progresi arteriosklerózy: Pokles celkového a LDL cholesterolu, vzestup HDL – cholesterolu, redukce sérového triglyceridu a fibrinové koncentrace, snižování arteriálního tlaku a postup orgánové perfúze a konečně vylepšení fibrinolýzy, inhibice shlukování krevních destiček a zmenšení plasmatické viskozity.

Z pohledu čtyřleté klinické studie za použití standartizovaných česnekových tablet (900 mg/die LI 111) s množstvím primárních aterosklerotických plátů ukázala 9 až 18 % snížení a 3 % regresi množství plaků z celkového množství, ale také nějakých aspektů fytofarmakologické pleiotropie, schopnosti tvorby více než jednoho genetického efektu této byliny: Pokles LDL hladin o 4 %, vzestup HDL koncentrace o 8 % a snížení arteriálního krevního tlaku o 7 %. Snížení krevního tlaku je způsobeno následkem dodatečného otevření K(Ca) iontových kanálů v membráně buněk cévních hladkých svalů, které způsobují jejich hyperpolarizaci. Tato membránová hyperpolarizace uzavře okolo 20 % L-typů Ca 2+ kanálů, čehož následkem je vasodilatace. V lidských koronárních arteriích, zvětšení cévního průsvitu o 4% je úzce spjato s rozvojem koronární perfúze o 18 %. Tyto pleitropické efekty česneku mají za následek snížení relativních kardiovaskulárních rizik, které způsobují infarkt a mozkovou mrtvici o více než 50 %.