Bolestivé stavy kostí u dětí

cm skelet

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podstata aseptických kostních nekróz spočívá v poruše cévního zásobení určité části kosti (apofýzy, epifýzy nebo celé kosti), přičemž je výsledkem zborcení a fragmentace kosti. Není to způsobeno choroboplodnými zárodky, nýbrž přerušením tepenného zásobení, a tedy zhoršením výživy příslušné oblasti.

Köhlerova choroba I. = kolem 5. roku života (většinou chlapci)
Nemoc začíná častěji u chlapců než u děvčat, mezi 2. – 10. rokem věku (vrcholná bývá frekvence mezi 5. – 6. rokem). Klinicky vzniká často po úrazu nebo přetěžováním, objevuje se bolestivé zduření v oblasti člunkové kosti nártu nohy a je lokálně bolestivé na tlak. Dítě začne kulhat a v noci pro bolest nemůže spát. Léčba spočívá v osvobození od skoků, doskoků, dlouhých běhů. U nedisciplinovaných dětí je nutno přistoupit k vymodelovanému sádrovému obvazu, někdy přidáme jen ortopedické vložky do bot.

Köchlerova choroba II
Tato aseptická nekróza postihuje nejčastěji hlavičku II., méně často III. metatarzální kůstky. Vzniká u mládeže mezi 16. – 18. rokem života (většinou u dívek). Při chůzi se objevuje v postižené oblasti bolest bez známého traumatu v anamnéze. Na rentgenu najdeme typické známky onemocnění. Nemoc se projeví kulháním, bolestivostí. Pohyblivost kloubu je omezena, může být přítomno zduření kosti nártní. Tento druh nekrózy nelze podceňovat – někdy je hlavička kůstky rozšířena, oploštěná, někdy rozdrobená, někdy bývá nutná operace. Po zklidnění akutního stavu mohou zůstat následky (příčná klenba) a bolestivost.

Osteochondropatie apofýzy tuber calcanei (m. Haglund-Sever).
Tímto onemocněním bývají obvykle postiženi mladiství ve věku kolem 10 – 11 let, častěji dívky. Klinicky se dostaví bolesti paty obyčejně po sportovní námaze provázené přetížením. Dojde k malému zduření na dorzu nohy v oblasti paty. Úpon Achillovy šlachy je citlivý na tlak, bolestivá je dorzální flexe přednoží. Někdy dojde i ke kulhání.

Léčba spočívá především v omezení sportovní aktivity, hlavně běhů, skoků, lokálně je možno aplikovat nesteroidní antiflogistika. Z homeopatických mastí Traumeel S. Nemoc obvykle provází celou pubertu či adolescenci, její vyléčení trvá několik měsíců i let a odezní s ukončením růstu. Léčba je v naprosté většině konzervativní, operace se provádějí ve výjimečných případech u dlouho trvajících a bolestivých stavů.

Jako pomocnou metodu lze použít v indikovaných případech tzv. pulzní magnetická pole, která indukují slabé elektrické proudy v exponované tkáni. To znamená, že jde o určitý druh elektroléčebné procedury, jež má hlavní výhody v tom, že není možné lokální poškození elektrickým proudem jako u přímých kontaktních elektroléčebných metod. Magnetické pole prostupuje exponovanou tkání rovnoměrně, tzn. každou buňkou. Ionty, které jsou obsaženy v buňkách a v koloidních systémech, jsou magneticky ovlivnitelné, což způsobuje aktivizaci každé buňky. Je známo, že při různých onemocněních se mění povrchové potenciály buněk v organizmu oproti normálním hodnotám. Dochází tak ke zvyšování propustnosti mezi-buněčných membrán, a tím ke zvýšenému prokrvování, okysličování, zásobování živinami a lepšímu odvádění zplodin v exponované tkáně.