Žít feng-šuej

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jako většina chorob těla začíná v duši, tak i mnoho nemocí naší civilizace začíná v našich bytech, domech, ulicích a městech. Přál bych si, aby Vám tato zdařilá publikace pomohla vylepšit prostředí Vašich domovů, zahrad a okolí, aby vnesla do Vašich životů více harmonie, kterou tolik potřebujeme. A proč nezačít s novým uspořádáním věcí ve svém bytě či zahradě? Ono je to navíc jednodušší než se věnovat „úklidu“ své duše. Někde se ovšem začít musí! Věřím, že při svém snažení budete úspěšní.

Obecně problémové prvky a oblasti
K základním prvkům ovlivňujícím jakýkoliv činný prostor patří tvar místnosti, zejména poměr délky a šířky. Jak jsme již uvedli, nejvhodněji se jeví se půdorysný tvar čtverec. Jedině v jeho případě lze bez problému uplatnit diagram pa-kua.

Obdobným problémem může také být členitý tvar místnosti. Nejčastěji se vyskytuje půdorys tvaru L, který Číňané nazývají „sekáček na maso“.

Působí negativně především proto, že podle diagramu pa-kua zde scházejí nebo přebývají některé sektory. Obdobný vliv mají i jiné členité tvary půdorysu T, L a členitější. Takto vzniká přebytek, nebo nedostatek energie v některých sférách života obyvatel, kteří mají sklony žít nevyváženým životem.

Hrany rohů mířících do místnosti členitého půdorysu působí negativně, neboť produkují nebezpečné šáry. Různá zákoutí tvoří „mrtvé prostory“ zastavující nebo zpomalující tok energie čchi. Rovněž sloupy v místnosti blokují její pohyb. Nejhůře působí sloup umístěný uprostřed místnosti, v jejím „duchovním centru“ (též centrum štěstí), které spojuje a ovlivňuje všechny oblasti pa kua. Měl by tam být vždy prázdný prostor. Uvědomme si například nesnadnost komunikace u stolu s velkou kytice uprostřed. Každému sloupu nebo podobnému předmětu umístěnému ve středu místnosti, v ose hlavního vchodu anebo přístupové komunikace, se proto říká „bariéra srdce“.

Měli bychom umožnit energii čchi, která vstoupila do našeho domova, aby mohla volně proudit prostorem, aniž by narážela na zdi, sloupy, nebo kusy nábytku. Obdobně jí musíme umožnit, aby po projití celým domem mohla opět odejít. Jen takové uspořádaní vnitřního prostoru umožňuje stálý příliv a pohyb blahodárné a čerstvé energie čchi.

Strop spolu s podlahou a zdmi určuje v příčném řezu místnosti její horizontální těžiště obdobným způsobem jako půdorys při zakreslování diagramu pa-kua. Těžiště, určené výškou stropu a rozlehlostí místnosti, musí odpovídat proporcím místnosti.

Příliš vysoký, nebo nízký strop nemůže vytvářet pocit pohody. Optimální horizontální těžiště se nachází ve středu srdce uživatele místnosti, s možnou odchylkou na šíři jeho dlaně. Výšku stropu bychom měli stanovit podle výšky uživatele a velikosti místnosti. Jenže takový postup není ve skutečnosti možný. Přesto bychom měli znát uvedené zákonitosti, neboť náladu a atmosféru v místnosti můžeme ovlivnit jen pouhým optickým snížením nebo zvýšením stropu. Není příliš vhodné, jestliže má strop rozdílné úrovně, nebo je šikmý. Výrazně nepříjemné pocity přinášejí „obnažené“ stropní trámy, protože vytvářejí šáry ohrožující vše, co je pod nimi.

Trám nad jídelním stolem může u stolovníků vyvolávat hádky a zažívací potíže, trám nad postelí podporuje těžké sny a neklidné spaní. Také hrbolatý a nerovný strop může podněcovat změnu nálad a nevyrovnané pocity.

Stejná pravidla platí pro podlahu. Její nerovnosti nejen podněcují nevyrovnaný život, ale mohou být i příčinou zranění. Po hladké podlaze se pohybuje energie čchi velmi snadno a rychle, kdežto koberec ji zpomaluje a pomáhá vytvářet pozitivněji naladěné prostředí. Špinavá podlaha upozorňuje na možný způsob řešení různých životních situací. Přehnaně čistá naznačuje, že její uživatel se příliš zabývá detaily na úkor podstatných věcí.

Velmi významnou součásti ovlivňující náš dům jsou dveře. Vždy a všude tvoří předěl mezi různými energetickými systémy, mezi vnějškem a vnitřkem. Poskytují ochranu a soukromí. Vždy mají mít úměrné proporce k místností, do níž vedou. Tento důležitý požadavek již sám o sobě naznačuje, že všechny místnosti mají mít svou velikostí úměrné proporce k objektu, ve kterém se nacházejí. Potom by se nemělo stát, aby se vedle velké místnosti nacházela malá místnost a vytvářela problém, jaké zde umístit dveře. Znovu se potvrzuje, že vše souvisí se vším.

Není vhodné, aby byly dveře umístěny přímo proti sobě, nebo proti oknům, neboť neustále proudící energie čchi působí negativně na osoby, které se tam nacházejí. Pokud se otvírají přímo proti zdi, vzniká silný energetický blok, přinášející procházející osobě pocit ochromení. Když nejsou umístěny uprostřed místnosti, měly by mít panty na straně blíže přiléhající ke zdi. Dvoje dveře naproti sobě, mají být zavěšeny na pantech stejným způsobem, mít stejnou velikost a měly by se otvírat stejným směrem. Všechny dveře musejí být funkční, udržované a zachovalé. Dbáme, aby se snadno otvíraly a neskřípaly. Musejí dobře doléhat, aby štěrbinami neproudil průvan a neunikala energie čchi z našeho domova.. Každá jejich součást by měla být zachovalá a pečlivě ošetřována. Zejména zámek a klika. Ta musí být pevně uchycená a nesmí se viklat.

Velmi důležitou funkci (v jakémkoliv vchodu a u hlavního zvlášť) plní práh. Představuje hranice vnějšího a vnitřního světa a často byl využíván při různých magických úkonech. Zlé mocnosti a negativní síly jej nikdy nemohou překročit, pokud není narušený. Měli bychom vždy dbát na jeho pevnost, celistvost a stabilitu, neboť patří k hlavním ochranným a bezpečnostním prvkům každé místnosti.

Velmi významná jsou okna. Říká se o nich, že jsou očima našeho domova. Proto je musíme vždy udržovat v dobrém funkčním stavu podle stejných zásad platících pro dveře. U oken hraje zvlášť důležitou roli jejich čistota, neboť přenášejí informace zvenčí dovnitř a obráceně. Okna umožňují opotřebované energii opustit vnitřní prostory. Pomáhají nám získávat informace, a to nejen ve skutečné, ale i v symbolické podobě. Vždy, když potřebujeme vyřešit nějaký problém či situaci, nebo hledáme odpověď na nějakou složitou otázku, umyjeme svoje okna. Očistíme (symbolicky) svoji mysl a „prohlédneme“. Když zjistíme v okně rozbité sklo, měli bychom se postarat jeho výměnu. Okno, stejně jako prasklé zrcadlo, znamená špatné znamení a přivádí do našeho domov a nepříjemné problémy a neštěstí. Pokud můžeme, nedovolíme umístění oken na protilehlé stěny místnosti (stejně jako u dveří). Takto umístěná okna podporují nefunkční průchod energie dovnitř a zase ven. Není ani vhodné jejich umístění severním směrem. Okna mají být úměrná svou velikostí dané místnosti i jejímu účelu. Platí zde pravidlo, aby se v jedné místnosti nevyskytovalo příliš velký počet oken v poměru ke dveřím. Nadbytek okenní plochy zapříčiňuje městnání energie čchi a nervozitu obyvatel. V místnosti bez oken zase energie čchi neobíhá, stagnuje, zahnívá, a poškozuje vše, co v ní nachází.

Schodiště tvoří důležitý kanál, usměrňující energii čchi. Má být vždy úměrné rozměrům domu, dosti široké, nepříliš příkré, dostatečně osvětlené a bezpečné. Schodům musíme věnovat velkou pozornost a dbát na to, aby vždy byly čisté a v dobrém stavu, popřípadě opatřené zábradlím, zvyšujícím pocit bezpečnosti. Schodiště s prázdným prostorem mezi jednotlivými schody není vhodné pro proudění energie čchi. Točité schody nejsou, podle feng šuej, považovány za vhodné, neboť se podobají „vrtáku“ provrtávajícímu dům. Velmi nevhodné jsou schody začínající nebo končící bezprostředně u dveří. Nikdy nedovolme ukládat cokoliv na schody, neboť to omezuje proudění energie čchi.

Půda a sklep se často stávají skladištěm nepotřebných věcí. Vztah k věcem, které nám snad kdysi sloužily prozrazuje naši duševní pružnost a schopnost vyvíjet se. Nezatěžujme se tedy zbytečnými věcmi a vytvořme si raději volný prostor pro svoje myšlenky. Jde rovněž o symbolickou záležitost, neboť podkroví objektu odpovídá hlavě osoby a prázdnota je nejdůležitějším prvkem tao. Umožňuje vznik a naplňování nového. Sklep představuje symbol podvědomí. Sem ukládáme různé „události a situace“, jimiž se nechceme více zatěžovat, ale které jsou zdrojem různých problémů. Pokud zde dostatečně neprobíhá energie čchi, věci sem umístěné se mění a chátrají. Zbavme sklep všech zbytečností, vyčistěme, osvětleme a zabezpečme dobrou ventilaci. Pomůže nám to po duševní stránce lépe, než si dovedeme představit. Vyjde nás to levněji a působí účinněji než nějaká složitá, náročná a dlouhodobá psychoterapie.