Žaloba na farmaceutické korporace

cm paralen

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na internetu (viz odkaz dole).

Dr. Rath v úvodním resumé píše:

Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli „obchodu s chorobami“, z válečných zločinů a dalších zločinů proti lidskosti. Všechny tyto zločiny spadají pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti, a proto spustili globální kampaň k podkopání autority ICC za účelem vyhnout se mezinárodnímu právu a pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva. Z tohoto důvodu musí být tato žaloba podaná ICC považována za krajně naléhavou. Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzvána účastnit se na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.

ÚVOD:

Kartel

Obvinění přednesená v této žalobě souvisí s dvěma hlavními oblastmi zločinu:

  • genocidou a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchanými v souvislosti s farmaceutickým podnikáním s chorobami.
  • válečnými zločiny a agresí a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchaným v souvislosti s nedávnou válkou proti Iráku a mezinárodní eskalací s úmyslem vyvolat světovou válku.

Obě tyto oblasti zločinu spolu přímo souvisí a spojuje je jediný faktor: Byly spáchány jménem a v zájmu stejných korporačních investičních seskupení a jejich politických chráněnců. Před vyjmenováním důkazů a předvedením společných motivů obviněných je nezbytné provést krátké historické zhodnocení.

Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, a proto výnosnými syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stojí investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku.

Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem této Rothschildovy finanční skupiny.

Kartel a druhá světová válka

Po Rockefellerově Standard Oil (dnešní EXXON) byl v první polovině 20. století druhou největší farmaceutickou a petrochemickou společností korporační konglomerát IG Farben s ústředím v Německu. Tento korporační konglomerát byl jediným a nejdůležitějším faktorem růstu politické moci Hitlera a jejich společným cílem dobytí Evropy a světa. Ve skutečnosti byla druhá světová válka útočnou válkou plánovanou spuštěnou a vedenou od plánovacích stolů IG Farben. IG Farben byla mateřskou firmou IG Auschwitz, největšího průmyslového závodu tohoto chemického kartelu mimo hranice Německa. Velká část majetku tohoto kartelu pocházela z práce, krve a utrpení otroků, včetně těch z koncentračního tábora Auschwitz. IG Farben podporovala a využívala bezohledných politických vládců Německa jako poslušných nástrojů v úsilí o ekonomickou nadvládu nad Evropou a zbytkem světa.

IG Farben byla největším akcionářem Rockefellerovy Standard Oil a obráceně. Tehdy však plány IG Farben, stát se vůdčím farmaceutickým a petrochemickým konglomerátem na světě, ukončilo vítězství spojeneckých vojsk nad nacistickým Německem. Od té doby se stal řídící finanční skupinou tohoto průmyslu Standard Oil a další farmaceuticko petrochemické korporace Rockefellerova konsorcia, a tak to zůstalo dodnes.

Při Norimberském válečném soudu vedeném roku 1947 proti manažerům kartelu IG Farben bylo několik z nich shledáno vinnými a byli usvědčeni z provádění zločinů proti lidskosti, včetně masové vraždy, plenění a dalších zločinů. Norimberský válečný tribunál následně demontoval kartel IG Farben na dceřiné společnosti Hoechst, Bayer a BASF. Dnes je každá z nich větší, než byla mateřská IG Farben.

V současné době jsou vůdčími světovými exportéry farmaceutických produktů Spojené státy americké a Velká Británie. Od společností v těchto dvou zemích pochází dva ze tří dnes celosvětově obchodovaných léků.

Základy farmaceutického podnikání

Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.

K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem – expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.

Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového „obchodu s nemocemi“, čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.

Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu.

Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech.

Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů „zdraví“ – ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu, tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií.

Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou clonou „dobrodinců“ lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.

Demaskování farmaceutického „obchodu s nemocemi“

V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů tohoto největšího investičního průmyslu na zemi. Poukazoval jsem na to, že největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je samotný farmaceutický průmysl – a jeho povaha coby investičního průmyslu žijícího z rozšiřování spektra nemocí.

Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách kardiovaskulárních chorob a dalších chronických onemocnění. Společně s kolegy jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému „obchodu s chorobami“. Objev přirozených molekul optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry eliminovat většinu nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a mnoha jiných.

Pozadí současné mezinárodní krize a útočné války proti Iráku

Aktuálně ohrožují přežívání farmaceutického průmyslu, a tím i celé základny dlouhodobých investic průmyslu v hodnotě stovek trilionů dolarů, čtyři hlavní faktory:

  1. Neřešitelné právní konflikty, následek laviny žalob a soudních procesů proti mnoha farmaceutickým korporacím volaných k odpovědnosti za produkt.
  2. Neřešitelné vědecké konflikty kvůli průlomům v přirozených nepatentovatelných terapiích, které efektivně a do značné míry zcela vymýtí nemoci jako tržiště.
  3. Neřešitelné etické konflikty, a z toho vyplývající ztráta důvěryhodnosti celého farmaceutického obchodu v důsledku toho, že jejich přemrštěné patentové poplatky většině lidí limitují přístup k léčivům, což s sebou nese riziko předčasného úmrtí miliónů lidí.
  4. Neřešitelné korporační konflikty. Demaskování modelu farmaceutického podnikání jako organizovaného podvodu.

Pharma-kartel po desítiletí vyvíjel maximální úsilí při ochraně svého globálního podnikání s patentovanými drogami a zákazech rozšiřování konkurenčních nepatentovatelných léčebných alternativ. Tyto snaha na mezinárodní úrovni vedla k proniknutí do Evropského parlamentu a zneužívání Světové zdravotnické organizace a dalších institucí Spojených národů.

Nyní, poté když byl největší investiční průmysl na Zemi odhalen jako organizovaný podvod – obtížený desetitisíci záručních soudních procesů – získalo na neodkladnosti bezprostřední prosazení globálních zákonů na ochranu tohoto průmyslu k zakrytí těchto zločinů a zajištění trvalé kontroly nad investičním „obchodem s chorobami“ a tím i celosvětově nad lidským zdravím.

Tyto dalekosáhlé ochranářské zákony ve prospěch organizovaného podvodu předpokládají okleštění občanských práv a další drastická opatření, jenž nemohla být realizována v době míru. Zavedení těchto opatření vyžaduje vystupňování mezinárodní krize, série vojenských konfliktů, vědomě připouštějících možnost použití zbraní hromadného ničení, a spuštění světové války. Jen tehdy může nastat globální psychologická situace, která by připustila okleštění občanských práv, přechod k stannému právu a všeobecnou implementaci ochranářských zákonů, umožňujících obviněným pokračovat v „obchodě s chorobami“ a dalších zločinech.

Za této situace se farmaceutický průmysl stal největším přispěvatelem k volbám George W. Bushe, aby mohl uplatnit přímý vliv na nejmocnější vojensko-politické centrum světa. Bushovým zvolením získala Rockefellerova investiční skupina přímý přístup do Bílého domu, Pentagonu a tím i k politickým rozhodnutím. Stejné ovlivňování uplatnila Rothschildova skupina v případě Blairovy vlády ve Velké Británii.

Není tedy žádným překvapením, že právě dva největší exportéři farmaceutických produktů, Spojené státy americké a Velká Británie, stojí v čele současné mezinárodní krize a podněcovali k válce proti Iráku. Údajná nezbytnost této války byla občanům v Americe, Velké Británii a světa prezentována pod falešnou záminkou globálního boje proti „terorismu“, eliminace „ničemných vlád“ a křížového tažení proti šíření zbraní hromadného ničení.

Tytéž korporační zájmové skupiny a jejich stejní političtí chráněnci, odpovědní za miliony úmrtí v důsledku trvajícího podnikání s nemocemi, jsou odpovědné nejen za hrozbu zbytečné smrti desetitisíců nevinných lidí v Iráku a za smrt mladých vojáků z Ameriky, Velké Británie a dalších zemí. Mají na svědomí spuštění a vedení útočné války proti Iráku bez jakéhokoli mezinárodního mandátu. Mají na svědomí zotročování, loupení a další zločiny v současné době prováděné v okupovaném Iráku.

Jestliže tyto zájmové skupiny a jejich političtí chráněnci nebudou za tyto zločiny ihned povoláni k odpovědnosti, pravděpodobně budou pokračovat v eskalaci mezinárodní krize se skutečným rizikem války se zbraněmi hromadného ničení.

V této kritické a dějinné situaci přináším tyto zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese a genocidy do péče prokurátora Mezinárodního trestního soudu s naléhavou výzvou, aby začal neodkladně jednat, abychom zabránili dalším zločinům a skutečné katastrofě ve formě světové války.

Vyzýváme veškeré fyzické osoby, vlády, společnosti či instituce kdekoli na světě, jenž trpí těmito zločiny či touží po jejich ukončení, aby se připojily k této žalobě.

Obvinění z trestných činů

Obvinění v této žalobě se vztahují na zločiny ve dvou hlavních oblastech:

  • Zločiny spáchané v rámci farmaceutického „obchodu s chorobami“ včetně zločinu genocidy a dalších zločinů proti lidskosti.
  • Zločiny související s válkou proti Iráku v roce 2003 a stupňováním mezinárodního napětí k světové válce, včetně zločinů války a agrese stejně jako ostatními zločiny proti lidskosti.

Tyto dvě oblasti trestného činu jsou přímo propojené protože byly spáchány v jménu a zájmu stejných korporačních investiční skupin a jejich politických ochránců. Žalovaní jsou obviněni z nejvážnějších zločinů spáchaných proti celému lidstvu a jsou proto podřízeni principům mezinárodního trestního řízení.

Historický precedens

Norimberský válečný tribunál proti exekutivě farmaceuticko-petrochemického kartelu IG Farben

Před více než půlstoletím vedl Norimberský válečný tribunál proces proti exekutivě společnosti IG Farben, největšího farmaceuticko-petrochemického kartelu předválečné Evropy. Norimberský tribunál pohnal před soud ty, kteří se zasloužili o druhou světovou válku, nastavil tak precedens pro mezinárodní stíhání válečných zločinů a zřídil v Haagu Mezinárodní soudní dvůr.

Většina lidí dnes už neví, že Norimberský válečný tribunál neodsoudil jen politické a vojenské vůdce, ale také členy exekutivy společností, které dostaly k moci Hitlera. Před tímto válečným tribunálem stanulo 24 obviněných vysokých úředníků a manažerů IG Farben. Hlavní prokurátor Telford Taylor z USA v úvodní řeči konstatoval: „Žaloba obvinuje tyto muže z plné odpovědnosti za to, že na lidstvo uvalili tu nejpustošivější katastrofickou válku v celé jeho historii. Obviňuje je z masového zotročování, plenění a vraždění. Jsou to hrozná obvinění.“

Výňatek z první důkazní části žaloby

1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým „obchodem s nemocemi“

Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné udržování a rozšiřování chorob s cílem vyvolat nové choroby a rozšiřují použití léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších onemocnění, jak je jen možné.

K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli, realizovali, řídili a organizovali podvodné obchodní schéma, jehož ekonomický dopad nemá obdoby v celé lidské historii.

1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob

V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a rozšiřují současná nejběžnější onemocnění navzdory tomu, že by těmto chorobám mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části vymýceny, což by zachránilo milióny životů.

1.1.1. Koronární srdeční choroby

Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se – podobně jako kurděje – projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin.

Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto úmyslných zločinů obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.

1.1.2. Vysoký krevní tlak

Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. je K dispozici je velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci krevního tlaku.

Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně zaměřují jen na ošetření symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto farmaceutické drogy záměrně obcházejí odstranění „křeči“ v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění, mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích.

Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

1.1.3. Selhání srdce

Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v těle.

Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.

Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.

1.1.4. Nepravidelný srdeční tep

Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce.

V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se zaměřuje jen na symptomy. Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů.

Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize „Deadly Medicine“ zdokumentoval případ, kdy jedna z nových tříd léků proti arytmii přivodila jen v USA větší počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce. Přímým důsledkem těchto postupů obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

1.1.5. Rakovina

Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu a dopadu těchto zločinů, spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je prezentujeme ve větších podrobnostech.

Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za využití trávících enzymů – kolagenů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů.

Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen nízkých tržních marží. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení – a tím i k zániku mnohatriliónového dolarového trhu s farmaceutickými drogami.

Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem „chemoterapie“ aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována.

Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky: rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů. Za druhé, soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob.

V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv – včetně infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. – ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky. Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o jejich finanční obohacení.

1.1.6. AIDS a další infekční nemoci

V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno podobné, promyšlené podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%. Tento fakt obvinění dobře znají už přes deset let.

Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně nepatentovatelný, léčebný postup a vyvinuli proti AIDS patentované drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni ohrožením životů a zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku jejich zločinného obchodního plánu.

Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci. Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech. Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech světa si sotva kdo může dovolit léčbu jejich farmaky a zemře.

Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a potírání infekčních onemocnění, ved