Věštecké umění, hrou i zábavou

cm ruka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Často se kolem nás vyskytují jevy, které neznáme. Vyvolávají v nás úžas. Mnohé je jistě možné vysvětlit některými přírodními zákony, či lépe řečeno naší dosavadní malou znalostí přírodních a fyzikálních jevů. Mnozí s nás znají, co je to předtucha. Dokonce jsou jedinci, kteří velmi podrobně předpověděli letecké i jiné tragédie s předstihem několika dnů. Dokázali identifikovat i letadlo a čas, místo odletu a budoucích škod.

Jejich seznam dnes připomíná skoro Guinessovu knihu rekordů. Dlouho se vyrovnáním těchto lidí nikdo nezabýval. Když se však ukázalo, že tímto způsobem lze některé z katastrof zabránit možná i všem dochází ke změně vztahu k těmto lidem. V této souvislosti se nabízí otázka? Existuje vůbec někdo mezi námi, kdy by alespoň jednou v životě nepocítil cosi jako varování? Jako pokus odvrátit tyto skutečnosti? Kdo vlastně varoval, upozornil, snažil se zabránit nebezpečné situaci? Pro uvedené a další jevy hledají stovky odborníků svá vysvětlení.

Většinou je spojují s lidskou psychikou, ze zvláštní schopnosti některých jednotlivců. Jak však vysvětlit ony předpovědi, varování? Tady už se svým způsobem myšlení nevystačíme. A přitom se nabízí jednoduché vysvětlení. Jestliže totiž existuje duše, musí existovat i duch, ona nehmotná, nebo málo hmotná substance, jež se oddělila při fyzickém zániku individua a žije svým i když pro nás nepochopitelným, způsobem života. Z toho vyplývá, že všechny záhady kolem nás ovlivňuje naše i vesmírná energie.

Poznat a ovládnout vesmírné energii, která nás obklopuje, nám pomůže získat větší sebedůvěru a jistotu. Můžeme plně využit zákonu přírody a poznatky chováni druhých k získání úspěchu. K tom mám mohou napomoci i věštecká umění. Jako je vykládání tarotu a karet, které mám můžou dát různé informace, upozorněni a pomoci se nám orientovat v našem životě. Věštění s rukou nám ukazuje na charakterové vlastnosti člověka. Dávají nám různé informace o životních událostech a zdravotním stavu. Věštění z I-tingu, ukazuje na systém zvratů, které se opírají o znalost společenské filosofie a psychologie v jednání. Představuje naší současnou životní etapu. Ukazuji na nás možný osobní a společenský úspěch. Numerologie nauka o magickém významu čísel, odhalí nám situaci a poučí nás o cestách, jež charakterizují náš život. Řeč těla člověka, pohyb těla určitého člověka, odhadli nám momentální schopnost, osobní vlastnosti a zdravotní stav. Astrologie umožňuje poznat nás osud, ve všech oblastech našeho života. Dále je možno využit významu symbolů a znaků, poznání elektromagnetické energie, principu cyklického pohybu. apod.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nás osud není dán jednou pro vždy, ale mění se postavením planet a hvězd. Hlavni význam má naše současná tělesná i duševní harmonie a schopnost žit aktivní a vitální život v reálných každodenních podmínkách našeho života. Záleží na našem přístupu k životu a našemu životnímu stylu. Kdo si je vědom, hodnot a postavení zákonu přírody a společenských sil. Naučit se ovládat a vnímat vesmírnou energii, která mám dává větší sebedůvěru, sebeuspokojení a jistoty. Ten kdo se dá ovlivňovat, má strach a neumí se zbavit závislosti na jiných, ten má neustále problémy a to i v období, kdy mu planety zvěstují úspěch. Mnoho lidí získalo hodně informaci, ale neumějí se v nich orientovat. Zkoušejí věci, které spolu nesouvisí a často si škodí sami sobě a hlavně svým nejbližším. Jsou netrpěliví a nervozní a chtějí znát všechno ihned.

Zajímám se o věštecká umění již od dětství a vždy mi byli pomocníkem a zábavou. Nikdy však nebyl takový zájem o osobní výklad tarotu, karet a věštění z rukou jaký je dnes. To je pro nás věštce náročná činnost a po prvé v živote nestíháme, poptávka je větší. Máme případy, kdy jsou klienti neodbytní, všemožně se domáhají pomoci pří řešit věci, které nastali včera nebo dnes.

Ve věštecké umění nevěří všichni. Máme stabilní klienty, kteří věštěni berou jako doplněk svého instinktu a intuice, těch je však málo. Převážná část je lidi, kteří jsou už v neřešitelných krizích a hledají pomoc proto, že se neumí orientovat ve svých problémech a chybných rozhodnutích. Nebo nechtějí současný reálný stav vzít na vědomí. Nesouhlasí s nim i když dobře vědí, že si to zavinili sami a nechtějí vůbec přijmout odpovědnost za své chováni nebo vinu. (rozvody, osobní chyby a pracovní selhání. apod.) Všechna věštecká umění, jsou vodítkem pro řešení konkrétní situace. Tehdy, když jsme v pohodě víme co chceme. Jsme-li v pohodě a zdraví a potřebujeme jen bližší informace, co nás čeká a nemine. Vždy byt připraven na změny a zvraty. Umět využit působeni planet, hvězd, a vesmírné energie, která nám je dána a plně ji využit pro pohodu, úspěch a uspokojeni v klidu a napomáhat všem svým blízkým.

Brát všechna věštecká umění jako zdroj informací a poznatků, který nám vesmír posílá, abychom byli připraveni řešit problémy a žit šťastně a spokojeně. Uvedených poznatků vyžívat jako zdroj, který nám pomáhají byt úspěšný. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědí, které nám z odstupem času ukážou v jakém jsme byli stavu a jaká byla naše orientace. Tyto poznatky a informace nám ukážou, že jen aktivní přístup k životu a pozitivní myšlení nám pomohou řešit úkoly, které před nás osud postaví a vždy záleží na nás umíme-li těchto informaci využit pro nás plnohodnotný život.

Lidé se neptají, jak se mají chovat, aby problém vyřešili, ale hlavně se ptají jak to dopadne. Bez vlastní odpovědnosti a pasivně přijímají nastalou situaci i když je zřejmá jejich vina a dalším svým jednáním vytvářejí naopak podmínky k nemorálním a neetickým situacím, které nejsou později schopni řešit. V případě velkých osobních problému si má člověk uvědomil podíl své viny, smířil se s prohrou a uměl odpustit.

Výklad tarotu a karet je nejpoužívanějším při věštění budoucnosti.Tak jako má každá planeta a hvězda svůj konkrétní význam, mají to i taroty a karty. Nejdůležitější je se naučit poznat jejich hodnoty a vzájemný vztah. Proto kdo pochopil význam věšteckého uměni, jako vodítka hledaní té nejlepší cesty životem. Ve Španělsku a Itálii je v současně době se velký zájem o výuku výkladu tarotu, karet a věštění z rukou. Zbavit se závislosti na kartařích a věštcích sám se naučit orientovat v ve věšteckých umění. Jen ve vážných situacích je vyhledat.