Vertikální uzdravující systém podle Dr. Dietricha Klinghardta

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Elegantní léčebný proces spočívá v použití metody, která je na stejné úrovni, kde nemoc vznikla. Pod pojmem „elegance“ rozumím hledání nejkratší cesty z bodu A (nemoc) do bodu B (zdraví) s co nejmenší spotřebou energie. Úrazy se často objevují na první úrovni (tzn., že jejich účinek se projeví ve fyzickém těle) a proto bývají odpovídajícím způsobem léčeny na této úrovni.

Chronická onemocnění mohou mít původ na všech úrovních, ale často vznikají na úrovni druhé. Například jizva po operaci slepého střeva může vytvářet elektrické rušivé pole, které naruší pacientův nervový systém, tedy jeho elektrické tělo, což má za následek závažná chronická onemocnění jako je revmatoidní artritida, chronická únava, onemocnění prostaty nebo podbřišku atd. Nejpřiměřenější léčbou je v tomto případě neaurální terapie (obstřiky jizvy lokálním anestetikem), která působí na druhé úrovni.

Základní rozdělení lidského těla:


Pro zvětšení tabulky klikněte sem.

 1. Nejnižší úroveň popisuje „fyzické tělo“, jež je identické s tím, které můžeme vidět a cítit. Fyzické tělo je ohraničeno kůží. Je tvořeno anatomickými strukturami, jako jsou kosti, svaly atd. Jestliže jsou tyto struktury ovlivněny nemocí nebo úrazem, jsou k dispozici běžné formy zásahů na této úrovni, jako „chirurgické zákroky“, léčebný tělocvik, podávání léků („biochemická intervence“), léčivé rostliny, stopové prvky, vitamíny nebo chiropraktické ošetření.
 2. Další vyšší úrovní je „elektrické tělo“. Tím rozumím všechny elektrické aktivity nervového systému a buněčných membrán všech buněk, které vytvářejí neustále se měnící magnetické pole. Z fyziky víme, že každý elektron, který se pohybuje se stálým směrem, vytváří magnetické pole, které vyzařuje v úhlu 90 stupňů. Nervové proudy v našem těle probíhají hlavně po podélné ose. Magnetické pole, které tak vzniká, vychází z těla ve svislém směru vůči „tělesné stěně“ do pacientova okolí. Jelikož se poměry v nervovém systému neustále mění, neustále se proměňuje síla a tvar magnetického pole. Jestliže onemocní nějaký orgán, onemocní také autonomní nervstvo v rámci tohoto orgánu a nevytváří tak zdravé, silné magnetické pole, které za normálních okolností obklopuje daný orgán typickým způsobem. Tak vzniká v pacientově magnetickém poli díky nemocnému orgánu defekt, který může být diagnostikován určitými přístroji nebo zejména citlivými lidmi, ale je snadno rozpoznatelný i pomocí kineziologie.

  Patří sem následující diagnostické metody: elektrokardiogram (EKG) na měření srdečních proudů, EEG na měření mozkových proudů, Kirlianova fotografie, která magnetické pole přímo zviditelňuje, měření pulsu v čínské medicíně (včetně RAC-Reflex-Auriculaire-Cardiaque). Za nejkomplexnější můžeme na tomto poli považovat různé kineziologické metody (neaurální kineziologie, aplikovaná kineziologie, klinická kineziologie) a další. Vraťme se ještě jednou k fyzice; magnetické pole vytvářeně pohybujícím se elektronem je nejsilnější v jeho bezprostřední blízkosti a slábne se stoupající vzdáleností. Teoreticky je však jasné, že magnetické pole je nekonečné. To platí jak pro člověka, tak u každé jiné živé bytosti. Na tomto místě nechci diskutovat o tom, jestli je toto magnetické pole identické s tím, co se všeobecně označuje jako aura. Elektrické tělo je tedy nekonečně velké a překračuje výrazně hranice fyzického těla. Žraloci mají detektory magnetického pole umístěny v nose a díky nim jsou schopni vnímat svou kořist na velké vzdálenosti, aniž by ji viděli nebo cítili. Také my máme takové receptory, což ví každý mistr japonského aikida (a používá to v rámci sebeobrany) a také každý léčitel. Pouze u lidí nebyly vědecky objeveny a prokázány. Elektrické tělo bývá někdy označováno jako tělo astrální.

 3. Dále následuje „mentální tělo“, jehož uspořádání je vyšší a volnější. Je to místo, ve kterém se nalézá nejhlubší vrstva našich myšlenek. Jsou zde lokalizovány omezující nebo uvolňující komplexní systémy víry a vnitřní postoje, zde také vznikají naše myšlenky a pocity. Je to rovina psychických problémů, ale také psychického zdraví. Typickými diagnostickými metodami, které se dnes v této oblasti používají jsou psychologický test, homeopatická repertorizace a terapeutický rozhovor. Je důležité vědět, že jak psychologie tak homeopatie zde dosahují svého hlavního účinku. Takže je jasné, že každý psycholog by měl ovládat homeopatii a naopak každý homeopat by měl vědět něco o psychoterapii. Teoretická velikost tohoto těla je nekonečná 2. V této rovině působí také Bachovy květy, tinktury z drahých kamenů a práce s krystaly a drahými kameny.
 4. Další vyšší úroveň nazývají Indové „Turia“, což prostě a jednoduše znamená „čtvrtá rovina“. Je to rovina symbolů. Na nejhlubší úrovni pracuje náš mozek se symboly, ze kterých se skládají obrazy, které jsou pak filtrovány a překládány pomocí systémů víry na myšlenky a pocity. V jejich důsledku vznikají výběrová rozhodnutí, kterými utváříme svůj život. Symboly, o kterých mluvím, jsou jednoduché obrazy, jednoduché číslice, slova.

  Jako příklad této úrovně uvádím pokus, který parapsycholog prof. Hanse Bender prováděl ve Freiburgu a kterého jsem se sám zúčastnil. Ve spánkové laboratoři v Hamburku spala testovaná osoba, zatímco byly snímány pohyby jejích očí. Je známo, že sny jsou vždy provázeny rychlými pohyby očí (fáze REM – rapid eye movement). Jestliže se oči v určité fázi rychle pohybují, víme, že pacient právě sní. Ve stejnou dobu jako v Hamburku ulehá další testovaná osoba ve spánkové laboartoři ve Freiburgu. Před usnutím se soustředí jak na fotografii testované osoby v Hamburku, tak na určitý symbol, např. na červený kruh. Osoba v Hamburku je probuzena po skončení každé REM fáze, aby vyprávěla obsah svého snu. Sny testované osoby v Hamburku se točily kolem stejného symbolu, na který myslela osoba ve Freiburgu, tedy např. kolem červeného kruhu, a to ve statisticky významném počtu pokusů. V jednom případě snila osoba v Hamburku o západu slunce, kde slunce vypadalo jako rudý kruh, v jiném případě se jí zdálo o rudé planetě atd.

   

  Pomocí těchto pokusů lze prokázat, že způsob přenosu myšlenek pomocí symbolů nezabírá žádný čas a také vzdálenost nehraje roli. Symboly se simultánně přenášejí z jednoho mozku na druhý – rychleji než rychlostí světla. Zdá se, že se zde jedná o takzvaný rezonanční fenomén a ne o elektromagnetickou vlnu, která se šíří maximálně rychlostí světla a tedy potřebuje určitý čas. Pokud je mi známo, tak jediné diagnostické nástroje, které dokáží zachytit tuto úroveň jsou kyvadlo, proutek, intuice, radionické přístroje a psýcho-kineziologická práce s mudrami a symboly. (Mudry jsou často velmi komplikované polohy prstů a rukou a současně symboly, kterým nevědomí rozumí.) Terapeuticky se na této úrovni může pracovat pouze tehdy, jestliže jak terapeut tak i pacient jsou v transu. Je to typické pro šamanismus, ale také pro některé formy psychoterapie, jako např. Milton Ericksonava hypnoterapie, při které terapeut záměrně jde do lehkého transu a odtud pacienta léčí. Patří sem také extáze a ony stavy, které jsou většinou lidí mylně nazývány jako meditativní. Zároveň je to také úroveň šamanů a gurů. Navíc je to poslední a nejvyšší úroveň, na které může dojít k interakci mezi léčitelem a pacientem. Patří sem metoda Berta Hellingera – rodinné konstelace. Teoretická velikost tohoto těla je nekonečně vysoká 3. Čtvrté tělo nazývám „tělem snů“.

 5. Další nejvyšší rovina je úroveň samo-léčení a skutečné meditace, tak jak ji popisuje Jiddu Krishnamurti. Na této úrovni se uskutečňuje pravá meditace, skutečná modlitba, komunikace s bohem a svaté přijímání. Velikost tohoto těla je teoreticky vyjádřena, nekonečně vysoké 4. Nazývám ho „tělem duševním“.

  Většina onemocnění vzniká ale na třetí úrovni na podkladě dogmat, která pocházejí z raného dětství, nebo jsou dokonce ještě staršího data na úrovni čtvrté působením neuvolněných zápletek mezi zemřelými a žijícími rodinnými příslušníky.