Koloidní zlato

cm cisteni pleti

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Koloidní zlato patří k přípravkům, které se objevuji v nabídce stále častěji a mají v názvu slovo koloidní – koloidní zlato, koloidní stříbro, koloidní minerály atd. Co vlastně ale toto záhadné slovo koloid znamená? Jako koloid označujeme látky (hlavně kovy, jako stříbro, zlato, platinu, ale i další látky), které jsou mikroskopicky rozptýlené v látce druhé (odborně dispergovaná). Tím se vytvoří koloidní soustava, která se sestává ze 2 fází.

Toto je důležité, protože nám známý a obvyklejší roztok se stává z jedné fáze – klasickým příkladem je roztok kuchyňské soli ve vodě, kde se jedná pouze o fázi kapalnou. V případě koloidního roztoku je první fází dispergované médium (koloid) a tou druhou disperzní médium. Ovšem dispergované (nikoliv rozpuštěné!) součástky nelze vidět pouhým okem. Koloidní sestava může být kapalná, pevná nebo plynná. Jako příklady lze uvést emulze, suspense, aerosoly, pěny a další.

Koloidní kovy, jako stříbro, zlato nebo další, jsou tvořeny agregátem atomů, kde poloměr jednoho atomu leží mezi 0,1 až 0,2 nanometru. Čili vlastní koloidy jsou více než atom, což je už nejmenší částečka kovů. Právě díky mikroskopické velikosti je celková plocha částic kovu výrazně zvětšena a díky tomu může dosáhnout i nejvzdálenějších míst v organismu. Důležité je také připomenout, že procesy látkové výměny v živých organismech jsou vlastně založeny na koloidních substancích. Koloidní tekutinou je i krev, míza či lymfa. Pokud je tato soustava porušena, dojde k poruše látkové výživy.

Také zde hraje roli elektrické a magnetické působení koloidu. Poškozené buňky jsou díky elektromagnetickým silám koloidu přitahovány a následně odvedeny do krve, kde jsou dále odváděny k orgánům, které jsou odpovědné za jejich odstranění z organizmu. Současná legislativa umožňuje pouze použití koloidních kovů (zlato, stříbro) jako pleťové kosmetiky (dle současně platné legislativy EU není schváleno jejich vnitřní použití).

Koloidní zlato jako pleťové tonikum čistí a regeneruje pleť. Pravidelné používání pokožku vyhlazuje a dodává jí matný vzhled.

Nicméně, navzdory současnému zákazu je třeba zmínit, že koloidní zlato má bohatou historii i vzhledem k vnitřnímu užívání. Informace o působení koloidního zlata se u různých zdrojů liší, nicméně můžeme uvést několik zajímavých příkladů. Může stimulovat zejména šišinku a podvěsek mozkový. Vyrovnává v první řadě spouštěcí mechanismy, které ovlivňují činnost a reakci jednotlivých žláz.

Díky své vlastnosti, vodivosti energie, zlepšuje zlato tok vnitřní energie, zejména podél páteře a páteřního vzpřimovače. Koloidní zlato nacházelo a nachází uplatnění v alopatické medicíně při ošetření artritických a revmatických stavů, případech roztroušené sklerózy, poruchách sexuálních funkcí (u mužů i žen) a rovněž při problémech endokrinního systému a nervových poruchách. V minulém století bylo zlato používáno k ošetření alkoholových závislostí.

Těchto informací se objevuje velké množství. Je třeba doufat, že padne nesmyslné legislativní omezení a koloidní zlato bude možné i oficiálně užívat vnitřně.

Na závěr ještě jedno upřesnění. Často se v článcích o koloidním zlatu můžeme setkat se záhadnou zkratkou ppm. Ppm, doslova parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion. Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku. Označuje koncentraci, jejíž hodnota vyjadřuje počet částic dispergované, či rozpouštěné, látky ku milionu částic látky dispergující, či rozpouštědla.

V případě koloidního stříbra či zlata se jedná o množství částic dispergované látky, tedy například zlata v destilované vodě. Je třeba zmínit, že místo počtu částic se však v praxi často udává poměr hmotnostní, tedy poměrná hmotnost v miliontinách dispergované látky ku hmotnosti dispergující látky. A tedy jeden miligram zlata v jednom kilogramu (přibližně litru) čisté (tj. destilované) vody má koncentraci 1 ppm.