Co ještě můžeš v životě udělat

cm modleni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V předvánoční době i jindy běhá internetem mnoho příloh s polopravdami o filozofii života a o víře. Skutečná pravda a předpis pro život jsou ovšem obsaženy v Bibli. Držíme-li se jí, praktikujeme pravidla, která nám předpisuje náš Stvořitel a skutečný Rodič na věky věků.

Co platí pro lidi, ukázal ve Svém „životním filmu“ Sám Bůh v těle:

  • Boží Syn se narodil do lidského těla a vyrůstal coby Boží dítě.
  • Uvědoměle se dal Janem Křtitelem ponořit do vody pokání, aby ukázal lidem vzor, co udělat, a aby naplnil předepsaná pravidla „obrácení se“. On, Bůh v těle… (Jan Křtitel o tom aktu řekl: (Vždyť) Nejsem hoden ani rozvázat řemínek na Jeho obuvi…!)
  • Stal se největším služebníkem, jak si jen dokážeš představit: Kudy chodil, uvědomoval lidi, kladl ruce k uzdravení, Slovem vyháněl démony těžkých nemocí, psychických poruch a také závislostí, křísil věrné Boží z mrtvých, myl Svým učedníkům nohy. On, Bůh v těle, sedící nyní (dle slov Písma) po pravici Boží a řídící z Otcovy vůle celý vesmír, Stvoření jako takové…

Co tím chci sdělit?

Děti přicházejí od Boha a patří Mu. V jistém věku se uvědomují a rozhodují se pro dobré či zlé věci.  Aby pokračovalo a platilo, že zůstaneš Božím dítětem i v dospělosti a nevypadneš svéhlavě z Jeho náruče, vyznej Krista za Pána svého života, postup křest ve vodě předepsaným způsobem (i Sám Bůh to učinil, třebaže byl bezhříšný a Boží od původu!) a po křtu v Duchu Svatém, kdy Jím budeš prostoupen, služ jiným podle svého nadání, jak to činil Pán pánů a Král králů, Boží Syn, Ježíš Kristus. Duch Svatý tě povede a starší v církvi tě budou vyučovat.

Tvá ústa jsou zvána Božím nástrojem, jimi můžeš pronést modlitbu záchrany:

Drahý Bože,

vyznávám, že jsem hříšník a potřebuji Tvou záchranu. Zhřešil jsem hříchy duchovního a fyzického smilstva (nebo jmenuj konkrétně), lituji toho a prosím, abys mi odpustil! Děkuji, že mi odpouštíš!

Vyznávám Tě jako svého pána, zvu Tě do svého života a srdce, veď mě prosím. Ode dneška Ti budu svěřovat všechny své starosti, mít s Tebou osvícenství a čekat na Tvé odpovědi. Budu Tě hledat a nalézat ve Tvém Slovu a zabudovávat se v Těle Kristově. Ty, Pane Ježíši, jsi Hlavou církve v nebi a my Tvými údy. Uctívám a vyvyšuji Tě celým srdcem. Amen.

Až proneseš s upřímností toto vyznání, věřím, že se ti otevře nová cesta, lepší než ta, kterou sis tvořil předtím. S každým Svým znovuzrozeným dítětem má totiž Rodič Svůj plán, který převyšuje naše představy…

A budeš-li chtít, podělíš se o tento příspěvek i s dalšími, o které usiluješ, aby byli také zachráněni.