Magické schopnosti dětí

Máme za sebou období, kdy proběhl zápis dětí do prvního ročníku základní školy a tedy nástup školní docházky. Některé děti jsou na tento přechod připraveny lépe, jiné o něco méně. Co však v případě, že dítě začalo chodit do školy, avšak začaly se u něj projevovat projevy chování, které vzbuzují nežádanou pozornost učitelů, potažmo rodičů. Dítě je např. ve třídě nadmíru hlučné a aktivní, neposedí na jednom místě, je těžkopádné při zadaných úlohách a pokynech, často se zdá, že neposlouchá, když na něj učitel přímo mluví, je zapomnětlivý při denních a školních aktivitách a zejména, velice snadno se nechá rozptýlit vnějšími podněty.

Stačí, aby za oknem v parku proběhla veverka a pozornost dítěte od učebního procesu ve třídě je ta-tam. Dítě si pak samozřejmě nenechá informaci o veverce za oknem pro sebe a s vervou a dokonce hrdostí, že je to ono, co si zvířete všimlo, na třídu zakřičí „Hele, tamhle je veverka a nese si voříšek.“ Větší či menší část ostatních dětí, zejména těch sedících u oken, pak samozřejmě zvolání zaujme a začnou se veverkou zajímat, nebo minimálně jim to odvede pozornost od učitele a probírané látky. Není divu, že z pohledu učitele je velice problematické zachovat ve třídě atmosféru potřebnou k výuce, když pouze jedno dítě z třiceti stačí k tomu, aby se celá třída strhla od učiva k veverce.

Hyperkinetické poruchy známé jako ADHD nebo ADD se objevují mnohem častěji u chlapců než dívek a často se přidružují ještě jiné potíže, zejména potíže se čtením a/nebo jiné školní problémy (dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie apod.), dissociální chování, nebo pocity méněcennosti apod. Poruchy pozornosti a hyperaktivity vznikají vždy v raném dětství a to obvykle v prvních pěti letech života a jejich hlavními rysy jsou právě zmiňovaný nedostatek vytrvalosti při činnosti, která vyžaduje zaměření pozornosti a ostatní kognitivní funkce (vnímání, paměť, myšlení apod.), kdy dítě má sklon přecházet od jedné aktivity ke druhé, aniž by některou dokončil. Velmi často je proto toto problémové chování u dětí pojmenováváno jako jednoduše drzé, nevychované, neslušné apod. Děti, které navštěvují lékaře právě z důvodu poruch chování, se nacházejí na různé úrovni v schopnosti regulovat a ovládat své vzrušení, chování. Jedno dítě třeba veverku za oknem uvidí, potěší ho to, chvíli ji věnuje pozornost, ale pak se dokáže přenést znova „zpět“ do školní třídy a věnovat pozornost výuce; avšak dítě s ADHD má s touto samo-regulací a sebeovládáním veliké potíže – a proto už natolik pozornost a vzrušení z toho, že vidí veverku, ovládnout nedokáže.

Britský lékař pro oblast dětské a adolescentní psychiatrie Sami Timimi ve svém díle Rethinking ADHD přirovnává schopnosti dětí překonat tyto potíže s pozorností s magickými schopnostmi. Dokonce ani my dospělí obvykle neuvažujeme o sobě jako o kouzelnících či čarodějích. Avšak děti, u kterých ještě fantazie neustoupila natolik pragmatickému a technickému světu dospělých, mají tyto „magické schopnosti“ rozvinuty mnohem lépe. A o jaké čarodějné dovednosti jde?

První tajuplnou a mystickou schopností je kouzlo hypnózy. My dospělí se umíme sami „zhypnotizovat“ mnohem lépe – např. v zaměstnání se relativně dlouhou dobu umíme zaměřit na pracovní úkoly a fungujeme „zhypnotizovaní“ na takovýto „pracovní mód“. U dítěte s ADHD se proto tato magická schopnost, kterou dítě má, avšak vlivem ADHD je potlačena, musí rozvíjet o to víc. Čarodějná schopnost hypnózy je speciálním příkladem schopnosti dítěte zaměřit pozornost na jednu určitou skupinu stimulů – např. na výklad učitele ve třídě, nebo na vykonání zadané školní úlohy apod. – a vyhýbat se jiným, potenciálně pro dítě víc poutavým (např. onou zmíněnou veverkou za oknem). Když si tedy dítě tuto „magickou“ schopnost „hypnózy“ rozvine, mnohem lépe se bude umět zaměřit a soustředit pozornost na to, na co je v danou chvíli potřeba.

Druhou magickou schopností je čtení myšlenek. Opět, dospělí obvykle umí lépe vyčíst ze sociálních interakcí, z komunikace s nadřízeným, kolegou, kamarádkou jejich emoce a to, jak asi jejich chování na ně působí a jak můžou reagovat. Dítě s ADHD tuto schopnost „čtení myšlenek“ musí pouze rozvíjet. Musí být schopné předpovědět, být jasnovidcem, a předvídat chování ostatních a rozumět tak chování druhých, umět odečíst jejich myšlenky a pocity. Tohle je ohromná a vynikající čarodějná, magická schopnost nás lidí – a děti se jí musí učit, aby pak věděli lépe fungovat v sociálním světě. Dítě s ADHD je však ostatními podněty („veverkou za oknem“) podníceno natolik, že magická schopnost čtení myšlenek ustupuje do úzadí. Dítě proto není schopno „číst myšlenky“ učitelce a odečíst tak, že se třeba může zlobit, když kvůli veverce vyruší celou třídu; nebo taky neumí odečíst učitelovy myšlenky, když mu „za trest“ zadal nějakou speciální matematickou úlohu, kterou musí teď dělat – protože neumí odečíst, že je to proto, aby se jeho pozornost zaměřila jinam.

Cestování v čase je další magickou schopností, kdy je dítě schopno vyvolat vzpomínky z minulých zážitků a tak očekávat to, co může nastat v budoucnu. Dítě s ADHD má problémy v tom uvědomit si souvislosti mezi svým aktuálním chováním a tím, jaké následky to může mít pro budoucnost – neumí dobře cestovat v čase. U dítěte je proto potřeba posilovat tuto schopnost vidět do budoucnosti. Na druhé straně, různé živé vzpomínky z minulosti můžou dítěti vnikat do vědomí – a je tedy jakýmsi magickým kouzlem uvězněno v minulosti, protože se víc zajímá těmito vzpomínkami (např. svou narozeninovou party) a nevěnuje pozornost tomu, co je tady a teď, čili v přítomnosti (v našem případě tedy nevěnuje pozornost výuce ve třídě).

Poslední zmíněnou magickou schopností, kterou Tamimi zmiňuje je čarovná schopnost povídání příběhů. Povídání příběhů, dokonce i faktické a přesné vylíčení, je aktivní a imaginativní proces, který vyžaduje součinnost vzpomínek, pocitů a znalostí. Tato schopnost nám tak pomáhá jak pochopit, tak i zvládnout podráždění našich smyslu různými podněty (např. když dítě vidí veverku za oknem), které je spojené s každodenními, potenciálně rozrušujícími či stresujícími situacemi, a tím nám pomáhá zlepšit sociální a školní fungování. Děti potřebují být schopné organizovat své vlastní zkušenosti a situace do smysluplných (souvislých a koherentních) příběhů, které můžou převyprávět v podobě epizod – a tak vnímat, že věci mají svůj začátek (úvod), střed (jádro) a závěr.

Dítě, které se chová nevhodně či nepřiměřeně např. v prostředí školní třídy nebo při domácí školní přípravě se nám snaží říct, že něco není v jeho životě v pořádku anebo, že nefunguje jeho magická schopnost imaginace k tomu, aby mohl zvládnout svoje podráždění (podněty). V případě, že je jeho chování pro okolí problematické, my dospělí (rodiče, učitelé, lékaři) bychom měli umět použít vlastní představivost, vlastní schopnost imaginace k tomu, abychom pomohli najít smysl v tom, proč dané dítě v danou chvíli projevuje tyto vzorce chování – a pomoci mu díky magickým schopnostem hypnózy, cestování v čase a čtení myšlenek vzbudit tyto jeho potlačené schopnosti.

 

Zpět nahoru